“ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5” ติวเข้มความรอบรู้สุขภาพจิตแก่เครือข่ายสื่อมวลชน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ราชบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ในเขตสุขภาพที่ 5 เพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิต ในโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ค. 2562 ที่โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย น.ส.รัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวรายงาน มีสื่อมวลชน สาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ

น.ส.รัชวัลย์ เปิดเผยว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ตั้งแต่ปี 2557 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปี 2562 ได้ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชน โดยเน้นเรื่องของความรอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นเขตแรกในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังเครือข่ายสื่อมวลชน ในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม นำไปสู่การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในชุมชน

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการบรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิต” โดย นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลสุขภาพจิต ในประเด็นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์, ความเครียดและการจัดการกับความเครียด และซึมเศร้า รวมทั้งการรู้จัก เข้าใจปัญหาสุขภาพจิต ผ่านการทำแบบทดสอบ, การสื่อสารอย่างไรให้ได้ข้อมูลสุขภาพจิต และการตัดสินใจพร้อมวางแผนสร้างสุขภาพจิตที่ดี ผ่านกระบวนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพด้วยแบบจำลอง V-Shape เรื่อง พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแผนกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในพื้นที่ โดยเครือข่ายสื่อมวลชน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *