สมุทรสาครออกมาตรการคุมเข้ม “โรคไข้เลือดออก” หลังทำสถิติป่วยอันดับ 1 ของประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรียกประชุมทุกภาคส่วน หารือควบคุมโรคไข้เลือดออกระบาดทั้ง 3 อำเภอ ออกมาตรการเน้นรักษาผู้ป่วย ควบคุมพื้นที่กรณีพบผู้ป่วย และป้องกันไม่ให้เกิดยุงลาย ตั้งเป้า 45 วัน พื้นที่แพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ผู้ป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที และไม่มีการสูญเสีย

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานไข้เลือดออก จ.สมุทรสาคร ร่วมกับ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.โกเมน คงสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี นพ.สุรพล อริยปิติพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จ.สมุทรสาคร ขณะนี้อยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วง เนื้องจากสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ มีทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต โดยในวันนี้ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุยกันเพื่อวางมาตรการร่วมกัน ที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ทั้งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตลดลง สำหรับมาตรการเร่งด่วนที่จะทำในตอนนี้ ประการแรกเน้นในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยให้วินิจฉัยและรักษาได้รวดเร็ว ประการที่สองเน้นหนักในเรื่องการควบคุมพื้นที่กรณีที่พบผู้ป่วย ก็จะมีมาตรการทั้งในส่วนของจังหวัด อำเภอ รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง ลงไปควบคุมพื้นที่ไม่ให้โรคแพร่ระบาดขึ้นมา ประการที่สาม เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดยุงลาย ซึ่งจะต้องทำในภาพรวมทั้งจังหวัดร่วมกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งเป้าหมายไว้ภายใน 45 วัน นับตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ให้พื้นที่แพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อจะต้องลดลง ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาได้ทันท่วงที และไม่มีการสูญเสีย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะเริ่มทำตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป โดยเฉพาะสัปดาห์สุดท้ายของเดือน พ.ค. จะเริ่มคิกออฟกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก จ.สมุทรสาคร โดยจะปูพรมทั้งจังหวัด ทั้งในเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย การป้องกันไม่ให้มียุงลายเกิดขึ้น และในเรื่องของการดูแลรักษาและควบคุมพื้นที่ ทั้งนี้ ได้ฝากให้พี่น้องประชาชนดูแสตัวเองไม่ให้ยุงลายกัด กำจัดแหล่งกำเนิดยุงลายด้วยตัวเอง และหากเป็นไข้สูงขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือสงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก โดยมีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน คลื่นไส้ หรือมีเลือดออก ให้ไปพบแพทย์โดยเร็ว และทำตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.สมุทรสาคร ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562 อยู่ในอัตราป่วยเป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยมีจำนวนผู้ป่วย 486 ราย เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วย 86.39 ต่อประชากร 1 แสนคน และอัตราตาย 0.18 ต่อประชากร 1 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 0.20 จำแนกตามอายุ พบว่ามีผู้ป่วยช่วงอายุ 15-24 ปี มากที่สุด รองลงมาเป็นอายุ 10-14 ปี, 6-9 ปี และ0-5 ปีตามลำดับ โดย อ.เมืองฯ มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด ในพื้นที่ตำบลมหาชัย นาดี บ้านเกาะ บางหญ้าแพรก ท่าทราย ฯลฯ รองลงมาคือ อ.บ้านแพ้ว ในพื้นที่ตำบลหลักสาม ยกกระบัตร บ้านแพ้ว สวนส้ม โรงเข้ หนองบัว ฯลฯ และ อ.กระทุ่มแบน ในพื้นที่ตำบลสวนหลวง ท่าไม้ ตลาดกระทุ่มแบน อ้อมน้อย ท่าเสา ฯลฯ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *