สมุทรสาครจัดงาน “รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2562

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร ร่วมกับเครือข่าย ทสม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม “รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562 ระหว่าง 8-9 มิ.ย. 2562 ที่เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย  

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.ทสจ.สมุทรสาคร)  ร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) รวมทั้งภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. 2562 ที่ลานโปรโมชั่น 4 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซามหาชัย ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายธนสมบัติ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย สถานศึกษา ทสม.สมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ดร.รวมทรัพย์ คะเนะดะ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2515 เป็นต้นมา เพื่อกระตุ้นสร้างความตื่นตัวต่อวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปี 2562 นี้ ได้กำหนดประเด็นภายใต้แนวคิด “BEAT AIR POLLUTION หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการขับเคลื่อน “โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จึงได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถานศึกษา เครือข่าย ทสม. ร่วมกันจัดกิจกรรม “รวมพลคนสมุทรสาคร หัวใจสีเขียว” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเพื่อให้กระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมและตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รวมพลังภาคีเครือข่ายร่วมกันขับเคลื่อนโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอผลงานต้นแบบด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วนนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงาน, องค์กร หรือภาคประชาชน จากกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 จำนวน 26 ราย และโครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2562 จำนวน 13 โรงเรียน ที่ได้รับการประเมินในระดับดี – ดีเยี่ยม การจัดบูธแสดงนิทรรศการผลงานเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจัดการปัญหาน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) การบริการตรวจสุขภาพ บทบาทของเครือข่าย ทสม.

มีการแจกกล้าไม้ น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ มูลไส้เดือน สาธิตตรวจวัดคุณภาพน้ำและฝุ่น 2.5 ไมครอน การแสดงบนเวที  กิจกรรมสันทนาการ การเล่นเกมส์ตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึก รวมถึงรับสมัครสมาชิกเครือข่าย ทสม. และการแสดงดนตรีปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวงดนตรีบรูด้า ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมขึ้นแสดงบนเวที

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *