“ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ” วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ แล้วเสร็จปี 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล 55 ก (ในเขตแผ่นดินไหว) ขนาด 24 ห้องเรียน ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

เมื่อเวลา 09.09 น. วันนี้ (7 มิ.ย.) นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 324 ล 55 ก (ในเขตแผ่นดินไหว) ซึ่งเป็นอาคารเรียนลำดับที่ 9 ของโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โดยมี นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คณะครูและนักเรียน ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมพิธี

ผู้อำนวยการ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ เปิดเผยว่า เดิมทางโรงเรียนมีอาคารเรียน 8 หลัง และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แห่งนี้เพิ่มอีก 1 หลัง จํานวน 24 ห้องเรียน จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นจํานวนเงิน 27 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีการศึกษา 2564 รวม ระยะเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นคว้า และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้

สำหรับ ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ อักษรย่อ ส.ค.ณ. เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 919 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ก่อตั้งโดยขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ มณีรัตน์) เมื่อปี พ.ศ. 2455 เดิมเคยเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสาครมาก่อน

โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ มีการก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมหลายหลัง ล่าสุดเมื่อปี 2556 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร 100 ปี) แบบพิเศษ 3 ชั้น เป็นจำนวนเงิน 21,720,000 บาท ปัจจุบันในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 2,686 คน ครูและบุคลากร 148 คน และมีจำนวนห้องเรียน 66 ห้องเรียน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *