ส.ส. สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต ร่วมสะท้อนปัญหาในจังหวัดต่อประธานสภาฯ

3 ผู้แทนสมุทรสาคร หารือเรื่องปัญหาในจังหวัด ต่อประธานสภาผู้แทนสมุทรสาคร เขต 1 “ทองแดง” ยกประเด็นปัญหาประมง เขต 2 “สมัคร” นำเสนอปัญหาน้ำเสีย แม่น้ำคูคลองตื้นเขิน และเขต 3 “จอมขวัญ” เสนอสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่หอประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ ส.ส. ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน หรือปัญหาอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานสภาฯ กำหนด โดยมีผู้แสดงความจำนงขอหารือ 89 คน ซึ่ง ส.ส. ของ จ.สมุทรสาคร ทั้ง 3 เขต ได้ขอหารือต่อประธานสภาฯ ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส. สมุทรสาคร เขต 1 พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ชาวบ้านที่ทำการประมงอยู่ตามชายทะเลหลายจังหวัดมีความเดือดร้อน โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร ตอนนี้ทำมาหากินไม่ได้ เพราะมีกฎระเบียบต่าง ๆ ทางราชการควบคุมเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตปกติได้ ถ้าทางหน่วยงานรัฐหรือกฎเกณฑ์อะไรที่ตั้งมาแล้วทำให้ประชาชนเดือดร้อน ควรต้องมีงานสำรองหรืออาชีพสำรองให้ รวมทั้งอาหารทะเลในตลาดตอนนี้ไม่ได้มาจากทะเลบ้านเรา แต่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แม้กระทั่งกะปิเคยก็ต้องนำเข้า เพราะไม่สามารถที่จะออกไปจับได้ จึงขอฝากไปยังทางกรมประมงได้ดูแลในเรื่องนี้ด้วย

ทางด้านนายสมัคร ป้องวงษ์ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 2 พรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนชาว จ.สมุทรสาคร กำลังได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ปล่อยมลพิษน้ำเสียลงในคูคลองธรรมชาติ ทำให้ระบบนิเวศเสื่อมโทรม และเรื่องความตื้นเขินของแม่น้ำคูคลองในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ไม่มีการขุดลอก บำบัด หรือปรับปรุงแก้ไขเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่ในการระบายน้ำเสียลงสู่แม่น้ำคูคลอง ส่วนแม่น้ำท่าจีนก็มีผลกระทบเกี่ยวกับวัชพืช ผักตบชวาที่สะสมมาจากเขต จ.นครปฐม มารวมอยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน จึงขอนำเรียนไปยังประธานสภาฯ แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้โปรดดำเนินการช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนในลำดับต่อไป

และ น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จุดกลับรถใต้สะพานดี 7 ทางหลวงหมายเลข 35 กม.36+700 เกิดปัญหาน้ำท่วมมาเป็นเวลานานต่อเนื่องหลายปี โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาครได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติและแบบเคลื่อนที่ แต่ไม่สามารถสูบน้ำ ระบายน้ำได้ทัน เนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนสูงและมีปริมาณฝนจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ถนน เนื่องจากจุดกลับรถดังกล่าวเป็นเส้นทางแยกจาก ถ.พระราม 2 เข้า อ.บ้านแพ้ว เชื่อม ถ.เพชรเกษม

ถ้าหากมีการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่แยกบ้านแพ้ว ก็จะสามารถอำนวยความสะดวกในการจราจร ลดอุบัติเหตุ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงขอนำเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคม ว่ามีนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่จะก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วหรือไม่ และถ้ามีจะดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด และขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรี ดูแลแก้ปัญหานี้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาครด้วย

ทั้งนี้ ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว ทางประธานสภาฯ จะส่งเรื่องให้รัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงภายใน 30 วัน และแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อทราบต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *