ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร ออกประกาศแล้ว 6 ฉบับ ทั้งปิด ทั้งงด ทั้งเข้มงวด สกัดกั้นโควิด-19

รวม 6 ประกาศ-คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร รับมือแพร่ระบาดโรคโควิด-19 งด-ยกเลิก-เลื่อนจัดประชุมสัมมนา งานประจำปี งานวัด กิจกรรมต่างๆ ปิดร้านนวด โรงหนัง ฟิตเนส ผับบาร์ เพิ่มเติมถึงสนามกีฬา สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ งดคอนเสิร์ต แข่งขันกีฬา ถึง 31 มี.ค. ปิดสนามมวย-สนามไก่ชนไม่มีกำหนด คุมเข้มตลาดสด ตลาดนัด ร้านอาหาร สวนอาหาร เหลื่อมเวลาทำงาน ใช้อินเตอร์เน็ตสื่อสาร ส่งเสริมทำงานที่บ้านทดแทน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่

ฉบับที่ 1 การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 สาระสำคัญคือ 1. ให้บุคลากรภาครัฐ ปฏิบัติคำแนะนำของกรมอนามัย (หลักการ 3 ล. ลด-เสี่ยง-ดูแล) 2. กิจกรรมที่บุคลากรภาครัฐต้องเข้าร่วม เช่น การประชุม อบรม สัมมนา งานบุญประเพณี กิจกรรมชุมชน การซื้อของในตลาด ห้างสรรพสินค้า ต้องเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัย ผู้ที่ไม่ป่วยให้ใช้หน้ากากผ้า 3. ให้สถานที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ มีมาตรการลดความเสี่ยง เช่น มีจุดคัดกรอง มีเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิว ห้องสุขา จำกัดจำนวนคนใช้บริการ เป็นต้น

ฉบับที่ 2 งด ยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 สาระสำคัญคือ ประกาศให้งด ยกเลิก หรือ เลื่อนการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นจะต้องจัดให้ขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพิจารณาอนุญาต และต้องดำเนินการตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1. การจัดประชุมอบรม 2. การศึกษาดูงาน 3. การจัดงานเทศกาลประจำปีต่างๆ เช่น งานสงกรานต์ งานสารท งานวัด 4. การจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคนจำนวนมากร่วมกิจกรรม เช่น การรณรงค์ งานอีเวนต์ต่างๆ รวมไปถึงการจัดเลี้ยงที่มีคนมาชุมนุมจำนวนมาก

ฉบับที่ 3 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 18 มี.ค. 2563 สาระสำคัญคือ ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-31 มี.ค. 2563 ดังต่อไปนี้ 1. สถานประกอบกิจการนวดแผนโบราณ สปา อ่างน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 2. สถานประกอบกิจการโรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร) 3. สถานประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) 4. สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ และสถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านเกมส์ อินเตอร์เน็ต คาราโอเกะ พร้อมงดการจัดคอนเสิร์ต

สำหรับสนามมวย และสนามชนไก่ให้ปิดชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ฉบับที่ 4 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563 สาระสำคัญคือ ให้ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด แออัด เบียดเสียดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19-31 มี.ค. 2563 ดังต่อไปนี้ 1. สนามกีฬา ลานกีฬา สวนสาธารณะ 2. สระว่ายน้ำ 3. งดจัดการแข่งขัน หรือกิจกรรมทางการกีฬาทุกชนิด ทั้งนี้ ไม่ห้ามประชาชนออกกำลังกาย แต่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งในลักษณะที่ไม่มีการสัมผัสกันในลักษณะใกล้ชิด หรือการออกกำลังกายในพื้นที่ส่วนบุคคล

ฉบับที่ 5 มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563 สาระสำคัญคือ ข้อ 1 การดำเนินการป้องกันโรคในสถานที่จำหน่ายอาหาร ตลาดสด ตลาดนัด หรือตลาดตามความหมายใน พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 โดยต้องตั้งแผงจำหน่ายอาหารมีระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร และต้องเว้นระยะทางเดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร, จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว หรือตั้งเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือผู้รับบริการ, ผู้จำหน่ายอาหารต้องปิดปากปิดจมูกด้วยหน้ากากผ้า และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวบ่อยๆ, ผู้จำหน่ายอาหารต้องปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ดูแลสุขภาพของตนอยู่เสมอ หากพบว่ามีไข้ให้หยุดจำหน่ายอาหาร, เจ้าของตลาดหรือผู้จัดต้องทำความสะอาดตลาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามที่กำหนด

ข้อ 2 ร้านจำหน่ายอาหาร สวนอาหาร ที่มิใช่การจำหน่ายในตลาด ต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส โต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์ ตลอดเวลา พร้อมทั้งใช้น้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณพื้นที่ให้บริการ, มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ใช้บริการ หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควรให้แยกนั่งห่างจากผู้รับบริการรายอื่น หรืองดเว้นการให้บริการ, ผู้ให้บริการทุกคน ต้องปิดปากปิดจมูกด้วยหน้ากากผ้า และให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ หรือสุขภัณฑ์ทำความสะอาดผิว, ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของร้านอาหารต้องดูแลให้ห้องน้ำ – ส้วมสะอาดอยู่เสมอ หรืออาจทำความสะอาดทุกชั่วโทง พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ, การกำจัดขยะให้ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่ให้มีขยะเหลือในแต่ละวัน

ฉบับที่ 6 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 19 มี.ค. สาระสำคัญคือ 1. ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ แะภาคเอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร 2. ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ในการจัดประชุมอบรม สัมมนา และสื่อสารทำความเข้าใจในกรณีจำเป็นต้องมีการประชุมงานเร่งด่วน ส่งเสริมให้มีการทำงานที่บ้านทดแทนจากภาวะปกติ, ให้สถานที่ทำงานจัดเครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ใช้หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทั้งเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือมีจุดล้างมือที่ถูกต้องตามสุขลักษณะของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *