รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร เลือกตั้งปี 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 2562 สรุปรวม 5 วัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 76 คน พบพรรคใหญ่ “ประชาธิปัตย์-ชาติไทยพัฒนา-พลังประชารัฐ-รวมพลังประชาชาติไทย-อนาคตใหม่” ส่งผู้สมัครครบทุกเขต ส่วนพรรคเพื่อไทยลงเฉพาะเขต 3 ให้ “ไทยรักษาชาติ” ลง 2 เขตที่เหลือ

ข้อมูลล่าสุด 8 ก.พ. 2562 เวลา 19.00 น.

เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร เฉพาะตำบลมหาชัย ท่าฉลอม โกรกกราก บางหญ้าแพรก ท่าทราย คอกกระบือ โคกขาม พันท้ายนรสิงห์ และ บางน้ำจืด

หมายเลข 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่

หมายเลข 2 นายนิมิตร ทิพย์จรูญ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 3 น.ส.อัจฉรา สรวารี พรรคไทยรักษาชาติ

หมายเลข 4 น.ส.กาลดาว รักษาธิกรณ์ พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี พรรครวมพลังประชาชาติไทย

หมายเลข 6 นายบรรพต อินคชสาร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 7 น.ส.ณฐมน ขุนนุช พรรคเพื่อชาติ

หมายเลข 8 น.ส.ณัชทริชา ปรีณาภานนท์ พรรคพลเมืองไทย

หมายเลข 9 นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 10 นางจุรีสิณฑ์ เจริญวดี พรรคพลังธรรมใหม่

หมายเลข 11 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลข 12 นายกุลวัชร หงษ์คู พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 13 นายอัคคเดช สุวรรณชัย พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 14 น.ส.ปาริชาติ อินธิแสง พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลข 15 นายภราดร หมุยจินดา พรรคพลังท้องถิ่นไทย

หมายเลข 16 น.ส.กรรณิการ์ ปวงกิจจา พรรคพลังไทยรักชาติ

หมายเลข 17 ว่าที่ ร.ต.อ.ธานี ฤาชัย พรรคประชานิยม

หมายเลข 18 นางแพง โพธิ์ย้อย พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

หมายเลข 19 ด.ต.ปริญญา ศรีภักดี พรรคพลังชาติไทย

หมายเลข 20 นางชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ พรรคประชาชนปฏิรูป

หมายเลข 21 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

หมายเลข 22 น.ส.หทัยชนก เจริญรัตน์ พรรคไทยรุ่งเรือง

หมายเลข 23 น.ส.กนกคัคนางค พงศ์สถาพร พรรคกลาง

หมายเลข 24 นายณรงค์รัชช์ เครือวัลย์ พรรคพลังสังคม

หมายเลข 25 นายกฤษดา สว่างใจ พรรคภารดรภาพ

หมายเลข 26 นายไพศาล เกศจรัสวรรณ พรรคไทรักธรรม

รวม 26 คน

เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร เฉพาะตำบลนาดี, อำเภอกระทุ่มแบน เฉพาะตำบลอ้อมน้อย สวนหลวง ตลาดกระทุ่มแบน ดอนไก่ดี ท่าไม้ แคราย และ คลองมะเดื่อ

หมายเลข 1 นายทิวา ขำศิริ พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลข 2 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลข 3 นายณัฐภัทร์ พูลสวัสดิ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 4 นายกชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลข 5 นายสรยุทธ ปลื้มถนอม พรรคพลเมืองไทย

หมายเลข 6 นายสมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ พรรคพลังท้องถิ่นไทย

หมายเลข 7 นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 8 นายธานี ฉ่ำคร้าม พรรคเพื่อชาติ

หมายเลข 9 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

หมายเลข 10 นางอมรทิพย์ ศรีกลั่น พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 11 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 12 นายพลภวัฒน์ ชำนาญวาด พรรคไทยรักษาชาติ

หมายเลข 13 นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 14 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่

หมายเลข 15 ร.ต.ต.ทวี เมืองน้อย พรรคประชานิยม

หมายเลข 16 นายมรกต เจริญรัตน์ พรรคไทยรุ่งเรือง

หมายเลข 17 นายนรินทร์ ป้อมน้อย พรรคพลังชาติไทย

หมายเลข 18 นายประยุทธ สุดาแก้ว พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

หมายเลข 19 นายธนพล นาวีสาคร พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

หมายเลข 20 นางกิ่งแก้ว สิขัณฑกสมิต พรรคพลังไทสร้างชาติ

หมายเลข 21 นายภูมินทร์ ศรีศักดา พรรคพลังสังคม

หมายเลข 22 นางสาคร หม่องคะ พรรคไทรักธรรม

หมายเลข 23 นางสาวมานิตา เกิดโพธิ์ชา พรรคภารดรภาพ

รวม 23 คน

เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองสมุทรสาคร เฉพาะตำบลนาโคก กาหลง บางโทรัด บ้านบ่อ ชัยมงคล บางกระเจ้า บ้านเกาะ และ ท่าจีน, อำเภอกระทุ่มแบน เฉพาะตำบลบางยาง หนองนกไข่ ท่าเสา และ อำเภอบ้านแพ้ว ทุกตำบล

หมายเลข 1 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข 2 นายเอนก กุลกรรณ์ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลข 3 พล.ต.ก้องไทย ทะสดวก พรรคพลังธรรมใหม่

หมายเลข 4 นายปัญญา ชวนบุญ พรรคชาติไทยพัฒนา

หมายเลข 5 นางปรียานุช ทรงประกอบ พรรคเพื่อชาติ

หมายเลข 6 นายไพฑูรย์ หิรัญการ พรรคอนาคตใหม่

หมายเลข 7 น.ส.ณิฐชานันท์ อภิธนวัชญ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย

หมายเลข 8 พ.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลข 9 นายบุญเลื่อน คงเพ็ชร พรรคพลเมืองไทย

หมายเลข 10 นายนิติรัฐ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลข 11 น.ส.ณัฐจิราภา อินหอม พรรคประชาภิวัฒน์

หมายเลข 12 น.ส.วาสนา ทรัพย์ธำรงค์ พรรครวมพลังประชาชาติไทย

หมายเลข 13 นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลข 14 นายธนภณ พรมพา พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลข 15 นายจำลอง หมุยจินดา พรรคพลังท้องถิ่นไทย

หมายเลข 16 ร.ต.ต.สุมิตร อั๋นประเสริฐ พรรคประชานิยม

หมายเลข 17 น.ส.พรพรรณ สมบูรณ์ พรรคพลังไทยรักชาติ

หมายเลข 18 น.ส.พรนภา อ้นลำพูน พรรคประชาไทย

หมายเลข 19 นายพีรภาส พิศอาด พรรคประชาชนปฏิรูป

หมายเลข 20 นายนาวี เทียนมณี พรรคพลังชาติไทย

หมายเลข 21 นายเมธี ปิ่นทอง พรรคไทยรุ่งเรือง

หมายเลข 22 น.ส.สาวิตรี สธนกุล พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

หมายเลข 23 นายสมชาย เทพสุวรรณ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

หมายเลข 24 นายกฤษดา รอดธานี พรรคพลังสังคม

หมายเลข 25 นายสุทิน เพิ่มพูล พรรคภาคีเครือข่ายไทย

หมายเลข 26 นายเอกชัย แหยมอุบล พรรคภราดรภาพ

หมายเลข 27 นางกาญจนา เกตุใจ พรรคไทรักธรรม

รวม 27 คน

สรุปรวม 5 วัน มีผู้สมัครทั้งสิ้น 76 คน

หมายเหตุ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ส.ส. และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ก.พ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *