“โรงพยาบาลมหาชัย” 1 ใน 98 “หุ้นยั่งยืน” ความภูมิใจของชาวสมุทรสาคร

การประกาศรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 98 บริษัท เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา พบว่า บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI ได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อเป็นครั้งแรก

ถือเป็นหุ้นโรงพยาบาลแห่งแรก ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน จากหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจการแพทย์ ที่มีจำนวน 23 บริษัท ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีโรงพยาบาลไหนได้รับพิจารณาเป็นหุ้นยั่งยืนมาก่อน

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2530 โดย นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช, นพ.วิญญู เอี่ยมชีรางกูร และ นพ.สิทธา พิทักษ์อรรณพ ดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในเครือรวม 6 แห่ง

ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาชัย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2532, โรงพยาบาลมหาชัย 2, โรงพยาบาลมหาชัย 3 จ.สมุทรสาคร

โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม, โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ จ.ราชบุรี

อีกทั้งยังมีโรงพยาบาลพันธมิตร ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ และโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ถือเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเครือข่ายครอบคลุมภูมิภาคเขตสุขภาพที่ 5 ให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน ครอบคลุมอาณาบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี

ตลอดจนจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ รวมพื้นที่กว่า 44,000 ตารางกิโลเมตร ดูแลประชาชนมากกว่า 5 ล้านคน รวมทั้งนักท่องเที่ยวปีละไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังได้ก่อตั้งและลงทุนใน บริษัท ทีพีพีเฮล์ทแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อพัฒนาโครงการโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ สูง 23 ชั้น ขนาด 550 เตียง บริเวณถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โดยจะเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการดูแลแบบครบวงจร สามารถรองรับผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงกลางปี 2563

สำหรับหุ้น M-CHAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2539 ปัจจุบันมีจำนวนหุ้นจดทะเบียน 16 ล้านหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) 3,040 ล้านบาท

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในหุ้นยั่งยืน กลุ่ม 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีทั้งหมด 10 บริษัท

โดยการจัดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อปี 2558

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุน ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance หรือ ESG)

สอดคล้องกับแนวทาง “การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ” หรือ (Responsible Investment)

ภาพ : Google Street View

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน มีทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่

  1. ไม่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน ยกเว้นบริษัทจดทะเบียนที่มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยตั้งบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ
  2. ไม่เป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
  3. ไม่เป็นบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ หรือไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ
  4. ไม่เป็นบริษัทที่อยู่ระหว่างการขอเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ
  5. ไม่เป็นบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่า 150 ราย หรือถือหุ้นรวมกันต่ำ กว่า 15% ของทุนชำระแล้ว
  6. ไม่เป็นบริษัทที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรือเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้องในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
  7. ไม่เป็นบริษัทที่ถูกหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ เนื่องจากนำส่งงบการเงินล่าช้ากว่าที่กำหนดในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า
  8. ไม่เป็นบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน
  9. ไม่เป็นบริษัทที่มีพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติโดยการกระทำของกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการตัดสินและประกาศความผิดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในปีที่มีการประเมินความยั่งยืนและปีก่อนหน้า

โดยคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติบริษัทจดทะเบียนที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” อย่างเข้มข้น ทั้งจากแบบประเมินและคุณสมบัติ

รวมทั้งอาจพิจารณาประเด็นอื่น ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ การสร้างผลกระทบด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม ประกอบการคัดกรองบริษัทในการจัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืนอีกด้วย

นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลมหาชัย ซึ่งดำเนินกิจการมานานกว่า 31 ปี ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นครั้งแรก สอดคล้องกับทิศทางของนักลงทุน ที่จะให้ความสนใจลงทุนในกลุ่ม “หุ้นยั่งยืน” มากขึ้น

– กิตตินันท์ นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *