อัปเกรดทางหลวงชนบทสามสมุทร “ไทยแลนด์ริเวียร่า” เส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้

กรมทางหลวงชนบทมีนโยบายที่จะพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย (ไทยแลนด์ริเวียร่า) ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เพื่อยกระดับถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง ต่อเติมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนในพื้นที่

เมื่อวันก่อน กรมทางหลวงชนบท จัดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ที่ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์โฮเทล ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินโครงการ และเปิดรับฟังความคิดเห็น

สำหรับโครงการดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาถนนเดิมที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ให้สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ หรือเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงาม สามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ และสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงรถติดในช่วงเทศกาลบนถนนพระราม 2 ได้

จากการสำรวจสภาพถนนปัจจุบัน พบว่ามีเขตทางเพียงพอสำหรับการปรับปรุงถนนให้มีความกว้างเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งรูปแบบการพัฒนาจะพิจารณาจากจำนวนช่องจราจรตามสภาพปัจจุบันและความกว้างเขตทางเดิมเป็นหลัก เบื้องต้นจากการตรวจสอบจำนวนช่องจราจรเขตทาง ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร รถวิ่งสวนทาง ซึ่งมีปริมาณการจราจรไม่มากนัก

แต่หากผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรพบว่ามีความจำเป็นต้องขยาย หรือเพิ่มช่องจราจร เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณจราจรในอนาคตได้ จะดำเนินการขยายช่องจราจรในเขตทางเดิมเป็นหลัก

โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ 120 หมู่บ้าน/ชุมชน 26 ตำบล/แขวง 5 อำเภอ/เขต ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ 1 อำเภอ (พระสมุทรเจดีย์) 4 ตำบล, กรุงเทพมหานคร 1 เขต (บางขุนเทียน) 1 แขวง, สมุทรสาคร 1 อำเภอ (เมืองสมุทรสาคร) 13 ตำบล และสมุทรสงคราม 2 อำเภอ (เมืองสมุทรสงคราม และอัมพวา) 8 ตำบล

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ องค์พระสมุทรเจดีย์ ป้อมผีเสื้อสมุทร ป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน วัดสาขลา, กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนบางขุนเทียน, จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ ศาลพันท้ายนรสิงห์ สะพานแดง ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ วัดศรีสุทธาราม วัดโกรกกราก วัดตึกมหาชยาราม ศาลหลักเมืองสมุทรสาคร วัดแหลมสุวรรณาราม วัดสุทธิวาตวราราม ศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร ทะเลกระซ้าขาว ทะเลกาหลง ทะเลรางจันทร์, จังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ดอนหอยหลอด และศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

รูปแบบเบื้องต้นของการพัฒนาโครงการ จะเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร รวมความกว้างคันทาง 12 เมตร บริเวณที่มีเขตทางไม่เพียงพอ สามารถปรับลดความกว้างลง โดยมีความกว้างช่องจราจรอย่างน้อย 3 เมตร และความกว้างไหล่ทางอย่างน้อยฝั่งละ 1 เมตร

ขณะเดียวกัน จะปรับปรุงป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้มีความชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ปรับปรุงป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรให้ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบ เพิ่มเติมป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวและป้ายอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว

ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวเส้นทางโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว จุดชมวิว จุดพักรถ ศาลาริมทาง ศูนย์จำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น (โอทอป เซ็นเตอร์) เป็นต้น

โครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินการทั้งสิ้น 540 วัน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2565 สามารถติดตามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thailandriviera-3samut.com และเฟซบุ๊ก Riviera Samsamut

-กองบรรณาธิการสาครออนไลน์-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *