เปิดประวัติ “สมคิด จันทมฤก” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 40

เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครคนใหม่ ในวัย 52 ปี รับไม้ต่อจาก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ที่ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

เริ่มต้นงานสำคัญวันแรก คือการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในวันที่ 17 ต.ค. ที่จะถึงนี้

ก่อนที่จะเปิดห้องปฏิบัติราชการ พร้อมด้วย ดร.ศศิธร จันทมฤก ภริยา ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รอง ผอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ฯลฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี ด้วยบรรยากาศเรียบง่ายและเป็นกันเอง

สำหรับประวัติของนายสมคิด จบการศึกษารัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 37, นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหลังเรียนจบที่จุฬาฯ ได้ทำงานในภาคเอกชนเป็นเวลา 5 ปี ก่อนที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนปลัดอำเภอ เมื่อปี 2535

เริ่มต้นเส้นทางชีวิตราชการ เป็นปลัดอำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม,

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการปกครอง, หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, นายอำเภอสระโบสถ์ จ.ลพบุรี,

ผู้อำนวยการส่วนการข่าว สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง, ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง, ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง, ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี เมื่อ 1 ต.ค. 2560 ก่อนที่หนึ่งปีต่อมาจะได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 40

ทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนในพื้นที่กว่า 5.6 แสนคน ท่ามกลางสารพันปัญหาที่รอการแก้ไข ทั้งเรื่องแรงงานต่างด้าว อาชีพประมง สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม

– กิตติกร นาคทอง – 

One Reply to “เปิดประวัติ “สมคิด จันทมฤก” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 40”

  1. เช้าวันนี้ 15 ตุลาคม 2561 เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

    ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (ท่านสมคิด จันทมฤก) ไม่ได้หยุดพักผ่อน แต่ยังคงทำงานแต่เช้าตรู่ โดยการลงพื้นที่สำรวจสอบถามความคิดเห็นของชาวชุมชนท่าฉลอม เพื่อการพัฒนาชุมชนและจังหวัดสมุทรสาครให้เจริญ

    ชาวชุมชนท่าฉลอมและประชาชนของจังหวัดสมุทรสาครยินดีต้อนรับท่าน และปลาบปลื้มเป็นยิ่งนักที่ได้ท่านเป็นเจ้าเมือง ที่จะสร้างความเจริญให้กับจังหวัดสมุทรสาคร

    พร้อมกันนี้ท่านประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมสำรวจนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *