“ทีทีดับบลิว” กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 1.33 พันล้าน เข้ากลุ่มหุ้น SET50-ESG100

บมจ.ทีทีดับบลิว ผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก ประจำปี 63 รายได้รวม 3,090.8 ล้าน กำไรสุทธิ 1,332.2 ล้าน พร้อมข่าวดีได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่ม SET50 / SETHD / SETTHSI หุ้นเสถียรภาพสูงแม้เศรษฐกิจผันผวน และ ESG100 โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เปิดเผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2563 พบว่าภาพรวมเติบโตดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ภาพรวมในการดำเนินธุรกิจยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง รายได้หลักยังคงมาจากการจำหน่ายน้ำประปาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีจำนวน 22,621.0 ล้านบาท หนี้สิน 9,417.4 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 13,203.6 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) เพียง 0.71 เท่า

จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (Interim dividend) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของกำไรสุทธิ หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 1,197 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 ก.ย. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 ก.ย. 2563 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้การคำนวนในดัชนี SET50 / SETHD / SETTHSI ที่ประกาศเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563 ตอกย้ำความเป็นหุ้นที่มีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวน (Defensive Stock) และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (Dividend Stock)

ทั้งนี้ TTW ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่ม “หลักทรัพย์ ESG100” ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG 100) ต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน (ปี 2559-2563) จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2563 สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและสังคม พร้อมมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน และจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเดินหน้าเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

สาครออนไลน์ เรียงเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *