ทรัสต์ AIMIRT เข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ ลงทุนกรรมสิทธิ์ “แปซิฟิค ห้องเย็น”

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทุนทั้งห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD โดยเฉพาะ “แปซิฟิค ห้องเย็น” มหาชัย และโครงการทิพย์ 7 ย่านบางพลี คาดผลตอบแทนปี 61 อยู่ที่ 7.38%

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท (AIMIRT) เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารคลังห้องเย็นและสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวกับการทำความเย็นของโครงการแปซิฟิค ห้องเย็น ในย่านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าในโครงการดาต้าเซฟ บนถนนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ของกลุ่ม บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ (JWD)

รวมทั้งเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (TIP) ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น 9 ยูนิต มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 58,559 ตารางเมตร ด้วยมูลค่าลงทุนครั้งแรกรวมทั้งสิ้น 2,140 ล้านบาท โดยเป็นการระดมทุนจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 1,550 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 590 ล้านบาท นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังมีนโยบายเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อเพิ่มขนาดกองทรัสต์และโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ AIMIRT เปิดเผยว่า มีความเชื่อมั่นว่าทรัสต์แห่งนี้จะสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีได้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีความเชื่อมั่นในห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทรัสต์เข้าลงทุนครั้งแรก จะมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นกองทรัสต์กองแรกที่ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของเจ้าของทรัพย์สิน จึงมีความเป็นกลางในทุกขั้นตอนการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีสิทธิในการซื้อหรือเช่าห้องเย็นส่วนเพิ่มเติมในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค พื้นที่ประมาณ 2,800 ตารางเมตร ของกลุ่ม JWD และในกรณีที่ TIP มีความประสงค์จะจำหน่าย จ่าย โอน หรือให้เช่า ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ทาง TIP จะต้องเสนอให้กองทรัสต์ AIMIRT ก่อน ภายในเวลา 5 ปีนับจากวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

นายทิตวัฒน์ อัศเวศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวว่า ทรัสต์ AIMIRT มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อรอบปีบัญชี โดยในส่วนของประมาณการอัตราผลตอบแทนตามประมาณการงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์ตามสมมติฐานสำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน อยู่ที่ 0.7377 บาทต่อหน่วย หรือประมาณ 7.38% ในปีแรก จึงเชื่อว่าจะเป็นกองทรัสต์ที่สามารถจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำในปัจจุบัน

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เปิดเผยว่า ทรัสต์ AIMIRT มีจุดเด่นที่เป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ทั้งหมด และมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในทรัพย์สิน 2 ประเภทคือ ห้องเย็นและคลังสินค้า ซึ่งประมาณว่าในปี 2561 กองทรัสต์จะมีรายได้จากทรัพย์สินประเภทห้องเย็นประมาณ 65% และจากคลังสินค้าประมาณ 35%

นอกจากนี้ กลุ่ม JWD ยังได้ทำข้อตกลงเช่าห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD จากกองทรัสต์เพื่อประกอบการกิจการรับฝากสินค้า พร้อมจ่ายค่าเช่าแก่กองทรัสต์ตามข้อตกลงไม่ต่ำกว่า 10 ปี และกำหนดอัตราปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าทุกๆ 3 ปี พร้อมกันนี้ TIP ยังได้ทำข้อตกลง ที่จะชำระส่วนต่างค่าเช่าและค่าบริการรวมต่อปีให้แก่กองทรัสต์เป็นรายไตรมาส ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ หากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการในโครงการทิพย์ 7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้ค่อนข้างสูง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *