พมจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันต่อต้านการค้ามนุษย์” ปี 2562

สนง.พมจ.สมุทรสาคร จัดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ” ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”          

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 9 มิ.ย. ที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2562” และนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์ “สมุทรสาครร่วมใจต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน

น.ส.กฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร (พมจ.สมุทรสาคร) กล่าวว่า รัฐบาลประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ จึงได้ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เพื่อบังคับใช้เป็นการเฉพาะ โดยมีผลเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2551 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2551 กําหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ สนง.พมจ. สมุทรสาคร จึงได้ดําเนินการจัดงาน “วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจําปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายใน จ.สมุทรสาคร การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน

สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ จ.สมุทรสาคร รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของ จ.สมุทรสาคร แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชนในจังหวัด เพื่อผนึกกําลังจากทุกภาคส่วนร่วมใจกันในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไปจาก จ.สมุทรสาคร ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *