เห็นชอบปรับผังที่ดินใหม่ “ถนนสาย ง13 ผังเมืองรวมฯ”

ที่ประชุมคณะที่ปรึกษา “โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร” เห็นชอบการปรับผังที่ดินใหม่ พร้อมพูดคุยให้เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอม ก่อนนำเข้าที่ประชุมฯ ระดับจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ส.ค. ที่ห้องประชุมท่าจีน (502) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฝากถนนโคงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมสมุทรสาคร โดยมี นายทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน อบจ.สมุทรสาคร และเจ้าของที่ดินภายในโครงการฯ เข้าร่วมประชุม

น.ส.สุภัทรา เปิดเผยภายหลังจากการประชุม ว่า ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับผังที่ดินแปลงใหม่ และเห็นชอบพื้นที่จัดหาประโยชน์ (Reserve Land) ที่ลดลงจากเดิม ให้เพียงพอต่อการบริหารโครงการฯ จาก 3 ไร่ เหลือประมาณ 2 ไร่ มูลค่าที่ดินประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่งจะต้องนำเงินดังกล่าวก่อสร้างจุดตัดผ่านทางรถไฟฝั่ง ถ.เดิมบาง เป็นเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติ (ข1) แบบไม่มีพนักงานควบคุม พร้อมติดตั้งแผ่นปูพื้นทางผ่านเสมอระดับชนิดคอนกรีตกำลังสูงสำเร็จรูป งบประมาณ 11 ล้านบาท และจัดการปรับแนวแพรกสาธารณประโยชน์ภายในโครงการ

รวมทั้ง พูดคุยนอกรอบกับเจ้าของที่ดินให้เซ็นยินยอมในผังที่เห็นชอบ จากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะประกาศผัง 30 วัน หากไม่มีผู้คัดค้านหรืออุทธรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดฯ สามารถออกโฉนดใหม่ได้ภายใน 60 – 90 วัน ทั้งนี้ หากได้งบประมาณและหนังสือขออนุญาตแล้ว ก็จะทำกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกั้นรถไฟได้ ใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน ก็จังหวะพอดีกับการโฉนดใหม่    

สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสองฟากถนนโครงการ สาย ง13 ผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 118-2-08 ไร่ เจ้าของที่ดิน 21 ราย แปลงที่ดินจำนวน 16 แปลง (เอกชน 15 แปลง และ รฟท. 1 แปลง) โดยหลังการจัดแปลงที่ดินใหม่แล้วจะมีที่ดินของเจ้าของที่ดินจำนวน 18 แปลง ที่ดินหาประโยชน์จำนวน 1 แปลง และสวนสาธารณะจำนวน 1 แปลง โดยมีอัตราปันส่วนที่ดินเฉลี่ยทั้งโครงการร้อยละ 15 พร้อมทั้งก่อสร้างถนนเขตทาง 20 เมตร ความยาว 841 เมตร และเขตทาง 12 เมตร ความยาว 183 เมตร เชื่อมระหว่าง ถ.เอกชัย กับ ถ.เดิมบาง ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ในระยะประกัน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2561 ถึง 14 มี.ค. 2563

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *