สมุทรสาคร เปิดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ” ภายใต้แนวคิด “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร” โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรม จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่สู่สถานประกอบการ เป็นการขับเคลื่อนโยบายภาครัฐ อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ภายใต้แนวคิด “สมุทรสาคร Safety Healthy and Happy @ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร” ซึ่งมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลมหาชัย 3 และโรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้งตามสิทธิประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวจำนวน 14 รายการ ซึ่งภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีสถานประกอบการจำนวน 101 แห่ง และมีแรงงานทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าวประมาณ 30,000 คน 
        

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้ภาคราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุย รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อให้ภาคราชการได้มีโอกาสนํากฎหมายและข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการมาแจ้งและทําความเข้าใจ เพื่อผู้ประกอบการจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อให้ภาคราชการนําภารกิจที่รับผิดชอบมาให้บริการในสถานประกอบการ 

รวมถึงให้สถานประกอบการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย 4 ส ได้แก่ สะดวก สะอาด สงบ และสุขภาพดี (คุณภาพชีวิตดี) ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบาย “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” การจ้างแรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการทํางานร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของแรงงานและพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของ จ.สมุทรสาครต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *