“บก.อส.จ.สมุทรสาคร” เปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการฯ แห่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ บริเวณข้างสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ย. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร (บก.บร.อส.จ.สค.) ที่บริเวณข้างสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี

นายกองเอก เอกพร จุ้ยสําราญ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2561 เพื่อการก่อสร้างอาคารกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น สําหรับใช้เป็นสํานักงาน ห้องประชุม ที่พักสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และสามารถใช้เป็นสถานที่ดําเนินงานตามโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ

ซึ่งกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย 4 กองร้อย กําลังพลรวม 72 นาย ดังนี้ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอเมืองสมุทรสาครที่ 1 มีสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอกระทุ่มแบนที่ 2 มีสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอําเภอบ้านแพ้วที่ 3 มีสมาชิก อส. จํานวน 12 นาย และกองร้อยบังคับการและบริการจังหวัดสมุทรสาคร มีสมาชิก อส. จํานวน 36 นาย

ทั้งนี้ กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน หลักการสําคัญในการจัดตั้งคือ เพื่อมีกําลังสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ทั้งในยามปกติและในยามศึกสงคราม โดยรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทําให้การดําเนินการด้านพลเรือนอาสามีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาตามลําดับจนถึงปัจจุบัน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *