ราชกิจจาฯ เผยแพร่กฎกระทรวง “ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2562 ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ 9 ตำบล

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง “กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2562” โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2562 ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลอ้อมน้อย หนองนกไข่ สวนหลวง บางยาง ท่าไม้ ตลาดกระทุ่มแบน คลองมะเดื่อ แคราย ดอนไก่ดี และท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รวม 9 ตำบล

สำหรับสาระสำคัญของกฎกระทรวงฯ “ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน” อาทิ ในข้อ 3 การวางและจัดทำผังเมืองรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองกระทุ่มแบนให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของการเป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เพียงพอและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ จัดให้มีความเพียงพอในด้านการคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเสริมสร้างภูมิทัศน์ทางธรรมชาติให้เป็นเมืองและชุมชนน่าอยู่ ตลอดจนสร้างเสริมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชน

รวมถึง ข้อ 4 ผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงนี้ มีนโยบายและมาตรการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พัฒนาเมืองกระทุ่มแบนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม ใน 11 ข้อ ทั้งส่งเสริมความเป็นเมืองอุตสาหกรรมน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม, ส่งเสริมการพัฒนาระบบศูนย์ชุมชนเกษตรกรรม, ส่งเสริมความมั่นคงในที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง, ส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งงาน เพื่อลดปัญหาการจราจรและภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,

สงวน รักษา เสริมสร้าง และฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ, ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของโครงข่ายระบบถนน, ส่งเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง, ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของอาคารเพื่อความสะดวกสบายต่อการอยู่อาศัยและการใช้สอย, อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมหรือประเพณี และส่งเสริมสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม โดยควบคุมกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเหตุรำคาญซึ่งเป็นแหล่งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า “ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน” ได้แบ่งประเภทสีผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 11 ประเภท ประกอบด้วย เขตสีเหลือง (ย.1 – ย.3) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย, เขตสีส้ม (ย.4 – ย.5) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง, เขตสีน้ำตาล (ย.6) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก, เขตสีแดง (พ.1 – พ.3) ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก, เขตสีม่วง (อ.1 – อ.3) ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า, เขตสีเขียว (ก.1 – ก.2) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม, เขตสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงเขียว (ก.3) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม, เขตสีเขียวอ่อน (ล.1 – ล.3) ที่ดินประเภทพื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เขตสีเขียวมะกอก (ษ.) ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา จำนวน 28 แห่ง, เขตสีเทาอ่อน (ศน.) ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา จำนวน 15 แห่ง และเขตสีน้ำเงิน (ส.) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 22 แห่ง

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

นอกจากนี้ ยังมีรายการประกอบแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่งท้ายกฎกระทรวงฯ ซึ่งถนนตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ถนนแบบ ก ขนาดเขตทาง 15 เมตร จํานวน 21 สาย ถนนแบบ ข ขนาดเขตทาง 20 เมตร จํานวน 13 สาย และ ถนนแบบ ค ขนาดเขตทาง 25 เมตร จํานวน 3 สาย อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม : กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2562

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *