สมุทรสาครอบรมนายจ้าง-สถานประกอบการ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวศูนย์ OSS

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมนายจ้าง-สถานประกอบการ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปี 2563 สร้างความรู้ความเข้าใจขั้นตอนในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 9 ม.ค. ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างและสถานประกอบการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก 

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ บริษัทนำคนต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศ และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในปี 2563 รวมถึงขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบขออนุญาตคนทำงานคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ วิธีในการดำเนินการในศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE: OSS) โดยวิทยากรจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการจัดหางาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร และที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ความใจในขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 เห็นชอบแนวทางการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ซึ่งแนวทางดำเนินการเป็นไปในลักษณะเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยที่แรงงานไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร โดยนำกระบวนการแนวทาง วิธีการเข้ามาทำงานในประเทศตามบันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือ MOU มาปรับใช้เพื่อความเหมาะสม ตามแนวทางขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงแรงงานกำหนด ซึ่งไม่นับรวมกลุ่มแรงงานที่เข้ามาตามระบบ MOU ปกติ

และ จ.สมุทรสาคร มีแรงงานต่างด้าวสามสัญชาติที่ต้องดำเนินตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2563 ได้แก่ กลุ่มหมดอายุตั้งแต่ 30 ก.ย. 2562 – 30 มี.ค. 2563 อนุญาตให้ทำงานต่ออีก 2ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวน 25,216 คน ดำเนินการ ณ ที่ตั้งของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และ 2.กลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อนุญาตให้ทำงานต่ออีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565 จำนวน 125,000 คน 

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญนายจ้าง สถานประกอบการ นำแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค. และ 30 มิ.ย. 2563 ไปขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ อาคารภัตตาคารนิวเฟรนด์ ถ.พระราม 2 อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยลงทะเบียนจองคิวผ่านระบบออนไลน์ที่ http://e-workpermit.doe.go.th โดยเปิดจองคิววันละ 2,000 คนเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดแรงงานต่างด้าวจะต้องเดินทางไปไปดำเนินการ ณ ประเทศต้นทางเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034-406443, 034-406501 และ 034-46931

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *