สมุทรสาครหารือนายจ้าง เตรียมรับแรงงานต่างด้าวกลับมาทำงานกว่า 5.4 พันคน

จังหวัดสมุทรสาครประชุมสถานประกอบการ วางมาตรการในการป้องกันโรคโควิด-19 กับแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาทำงานในจังหวัดฯ ประมาณ 5,400 คน โดยต้องกักตัว 14 วัน พร้อมตรวจหาเชื้อก่อนเข้าทำงาน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 พ.ค. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแรงงานต่างด้าว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและตัวแทนนายจ้างเข้าร่วมประชุม

โดยในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงให้กับทางภาคเอกชนและสถานประกอบการทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับมาทำงานที่ จ.สมุทรสาคร หากมีมาตรการเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า มีแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาทำงานที่ จ.สมุทรสาคร ประมาณ 5,400 คน จาก 600 สถานประกอบการ แบ่งเป็นสถานประกอบการที่จะมีแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาทำงานไม่เกิน 10 คน จำนวน 472 แห่ง, 11-30 คน จำนวน 93 แห่ง, 30-60 คน จำนวน 22 แห่ง, 61-100 คน จำนวน 8 แห่ง และมากกว่า 100 คน จำนวน 5 แห่ง

ซึ่งหากแรงงานต่างด้าวได้เดินทางเข้ามาทำงานใน จ.สมุทรสาคร นายจ้างหรือสถานประกอบการจะต้องแจ้งชื่อสถานประกอบการ จำนวนแรงงานต่างด้าว ชื่อผู้ประสานงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ให้ทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครทราบภายใน 24 ชั่วโมง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย ให้ทำหนังสือชี้แจงภายใน 72 ชั่วโมง รวมถึงแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้กับทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย

จากนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จะแจ้งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าไปตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิเช้า-เย็น ดูเรื่องของสุขลักษณะ สอบถามอาการทุกวัน และจัดให้มีสถานที่กักกันแบบ Local Quarantine แรงงานต่างด้าวอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อกักตัวแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 14 วันก่อนเข้าทำงาน และมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในระหว่างเข้าพักในพื้นที่กักกัน

นายวีระศักดิ์ เปิดเผยว่า แรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับ จ.สมุทรสาคร ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เคยทำงานอยู่แล้วแต่กลับประเทศ ซึ่งทางนายจ้างหรือผู้ประกอบการพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการ ทั้งหาสถานที่กักกันแบบ Local Quarantine บางแห่งมีคนงาน 10 คน หรือมากกว่า 100 คน จะทำอย่างไร จะมีค่าใช้จ่ายตรงไหนบ้าง ทั้งค่าอาหาร ค่าตรวจหาเชื้อแบบ Swap สารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก ซึ่งแต่ละแห่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางกลับมานั้นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากต้องคำนึงถึงความพร้อมของประเทศเราด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *