ป.ป.ท.ลงพื้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร บูรณาการเจ้าท่าฯเฝ้าระวังทุจริตในภาครัฐ

สำนักงาน ป.ป.ท. บูรณาการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านคลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7 ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานเจ้าท่าฯ ณ องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิ.ย. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท.เจนรบ พละเดช  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับ สำนักงาน ปปท. เขต 7 โดย พ.ต.อรรถพล ครุธเวโช นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ถ.วิเชียรโชฎก ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามหน้าที่อำนาจของ ศอตช. ผ่าน “คลินิกส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ปปท. เขต 7” ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

โดยมี ร.อ.อภิชิต ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร, นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร, นายสนธยา บุญสุข ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร), น.อ.วิลาศ  เรียงแหลม หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางเรือจังหวัดสมุทรสาคร ภาค 1, นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทน กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ร่วมลงพื้นที่ โดยมีการบรรยายการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงศึกษาดูงานการตรวจเรือประมงโดยชุดสหวิชาชีพ ณ ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร

ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร และคณะ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและบูรณาการตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความโปรงใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประสานการปฏิบัติด้านอื่นๆในการต่อต้านการทุจริต  และขับเคลื่อนในการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ซึ่ง จ.สมุทรสาคร เป็นจังหวัดนำร่องขยายผล 1 ใน 18 จังหวัด ในการบูรณาการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ป.ป.ท. 

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *