“รมช.ศึกษาฯ” ตรวจเยี่ยม กศน.สมุทรสาคร เตรียมความพร้อมบทเรียนออนไลน์รับเปิดเทอม

รมช.ศึกษาธิการ “กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่ กศน.สมุทรสาคร รับฟังแนวทางการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 ผ่านบทเรียนออนไลน์รับเปิดเทอม เผยช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์สอบ A-NET ม.ต้น – ม.ปลาย สูงอันดับ 1 ปท.

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ

โดย รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่งมีทั้งเสริมสวย ตัดผมชาย ตัดเย็บเสื้อผ้า และนวดแผนโบราณ รวมถึงอาคารสำนักงาน กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร บ้านพักครู และบริเวณโดยรอบสำนักงาน พร้อมหารือการวางแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 โดยเฉพาะการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อจัดทำบทเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Classroom วิชาสามัญครบทุกสาระวิชา ภายใต้ความร่วมมือของครูในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสาคร กศน.อำเภอกระทุ่มแบน และ กศน.อำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งจะช่วยให้การเรียนวิชาสามัญระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ซึ่งที่ผ่านมา พบว่าการนำระบบ Google Classroom มาใช้ในการเรียนการสอน ช่วยให้นักศึกษา กศน. ซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำงานและเรียนไปด้วย สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวนและดูบทเรียนย้อนหลังได้ตามที่ต้องการ ที่สำคัญช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Education Test) โดยมีคะแนนการสอบในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีคะแนนรวม 3 ระดับ สูงเป็นอันดับ 6 ของประเทศด้วย

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การเดินทางตรวจติดตามในครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งต้องการมาให้เห็นสภาพจริงตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำปัญหาไปสู่การสนับสนุน ช่วยเหลือ และหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ และตนให้ความสำคัญกับขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ดำเนินการในหลายส่วน อาทิ การเตรียมสอบบรรจุครู กศน. จำนวน 891 อัตราในเร็ว ๆ นี้ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชาว กศน.อย่างมีศักดิ์ศรี

การพัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมอบให้สำนักงาน กศน.แต่ละจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการร่วมกันระหว่าง กศน. กับสถานศึกษาเอกชน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ และได้รับใบรับรองเพื่อต่อยอดในอาชีพมัคคุเทศก์, การดึงภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย เป็นต้น

ถือได้ว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร ปรับตัวเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมกับการเป็น “ครู กศน.พันธุ์พิเศษ” ที่สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วตอบสนองการนำนโยบาย “กศน. WOW” ไปสู่การปฏิบัติ แม้จะมีข้อจำกัดหลากหลายประการก็ตาม แต่ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่คนทุกช่วงวัย จึงขอฝากให้ชาว กศน. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายการทำงานในพื้นที่อย่างเหนียวแน่น โดยเป็นทั้งผู้ให้ความร่วมมือ และเป็นทั้งผู้รับการสนับสนุน เพื่อสร้างการพัฒนาโดยชาวสมุทรสาครและคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *