“กรมทางหลวงชนบท” จัดปฐมนิเทศโครงการขยายถนนพระราม 2-สวนส้ม 8 ก.ค.นี้

กรมทางหลวงชนบท เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย สค.2037 พระราม 2-สวนส้ม วันพุธที่ 8 ก.ค.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสำรวจออกแบบรายละเอียด ถนนสาย สค.2037 (แยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.ที่ 35+200) – บ้านบางยาง) หรือถนนพระราม 2-สวนส้ม ในพื้นที่ ต.บางกระเจ้า ต.ท่าทราย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ ต.อำแพง และ ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 2.808 กิโลเมตร โดยเป็นการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงความกว้างผิวจราจรของถนนเดิม ซึ่งผ่านพื้นที่ชุมชน และที่อยู่อาศัยของประชาชน จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ทั้งนี้ แนวถนนเดิมอยู่ติดคลองชลประทาน มีเขตทางในการก่อสร้างจำกัด จึงต้องประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ ถึงรูปแบบโครงการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพื้นที่โครงการมีลักษณะเป็นดินเลน ดินเหนียว และเนื้อดินเค็มจัด เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล ทำให้ต้องออกแบบเพื่อปรับปรุงคุณภาพคันทางให้มีเสถียรภาพเพียงพอ และคำนวณหาค่าการทรุดตัวของถนน รวมทั้งออกแบบป้องกันการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากเกลือซัลเฟต และการเกิดสนิมของเหล็กเสริมเนื่องจากเกลือคลอไรด์

พร้อมศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ทำการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณจราจร บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งให้คำนึงถึงความปลอดภัยลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวสายทาง โดยได้ว่าจ้างให้บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ในการดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบในครั้งนี้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 270 วัน โดยเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างออกแบบ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นมา

กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานและเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งเกิดการบูรณาการทางความคิดกับทุกภาคส่วน จึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 3 ครั้ง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินการศึกษาของโครงการ

โดยจะดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เพื่อนำเสนอความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ แนวทางและรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้น ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

กรมทางหลวงชนบท จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลต่างๆ ของโครงการ รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2915-0983 ถึง 5 ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์โครงการ www.drr-smk2037.com เป็นเพื่อนกับเราได้ที่ LINE Official Account : DrrSMK2037 สามารถค้นหาได้จาก Line ID : @103dmydf

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *