“ทสจ.สมุทรสาคร” จัดกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

สนง.ทสจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ” ติวเข้มความรู้ เทคนิค และวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ เตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. ที่ภัตตาคารนิวรสทิพย์ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร (สนง.ทสจ.สมุทรสาคร) โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย ทสม. จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

นายวัฒนา พรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีน ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงคลองสาขามีสภาพเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก่อให้ความเดือนร้อนกับประชาชนมานานหลายสิบปี ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาครได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น แต่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

และในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมุทรสาครได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียชุมชน และการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และการจัดการปัญหาน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และการจัดการเสียชุมชน ตลอดจนกระตุ้นจิตสำนึกและบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและการจัดการคุณภาพน้ำในจังหวัดสมุทรสาคร เทคนิค วิธีการ และประโยชน์การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม), การเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม โดยองค์การจัดการน้ำเสีย รวมถึงการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ จะมอบชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและเครือข่าย ทสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในพื้นที่ด้วย

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคุณภาพน้ำประจำสายคลอง 6 คณะ ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองครุ คลองมหาชัย คลองสุนัขหอน และคลองดำเนินสะดวก โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 มาตรการหลัก ประกอบด้วย 1. การควบคุมที่แหล่งกำเนิดทั้งโรงงาน ชุมชน และภาคเกษตรกรรม 2. การอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการน้ำ และ 3. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

และในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้มอบหมายให้อำเภอกระทุ่มแบน และเทศบาลตำบลสวนหลวง ได้ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสาขาของคลองภาษีเจริญ เช่น คลองแนวลิขิต คลองท่าไม้ โดยจะมีการขุดลอกและดูดตะกอนเลน และมีแผนให้ดำเนินการในคลองสาขาตอนบนเพิ่มเติม เช่น คลองอ้อมแขม คลองสหราษฎร์ รวมถึงจะขยายไปยังคลองอื่น ๆ ด้วย ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในทุกเรื่องคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดในระยะเวลาสั้น ๆ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้จังหวัดสมุทรสาครมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *