องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาทางไกลฯ ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ร.ร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจเยี่ยม ติดตาม และมอบนโยบายการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ซึ่งในส่วนของนักเรียนนั้น ยังคงมีปัญหาเรื่องของการเรียนที่ไม่ค่อยทัน ขณะที่องคมนตรีก็ได้ฝากให้นักเรียนตั้งใจเรียนเพื่อได้ทำอาชีพตามที่ฝันไว้ และขอให้คุณครูชี้แนะแนวทางการเรียนที่ตรงกับอาชีพของเด็กในอนาคตด้วย

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการถ่ายทอดการสอนจากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทาง ให้สามารถสื่อสารโต้ตอบในชั่วโมงเรียนเสมือนเรียนอยู่ในห้องจริง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนปลายทางเป้าหมาย, 2. เพื่อจัดสรรอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบใหม่ให้โรงเรียนเป้าหมาย สำหรับใช้ในการจัดการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และ 3. เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในพื้นที่ที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบดังกล่าว มีโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เป็นแม่ข่าย ได้เปิดทำการเรียนการสอนด้วยวิธีการจัดการศึกษาทางไกลแบบสื่อสารสองทางเป็นรุ่นแรก จากนั้นในแต่ละปีก็จะขยายผลไปสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *