อบจ.สมุทรสาคร เปิดรับฟังความเห็นชาวบ้าน โครงการถนนเลียบทางรถไฟเชื่อม “ท่าจีน – บางกระเจ้า”

อบจ.สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ช่วง ต.ท่าจีน – บางกระเจ้า ระยะทาง 4.5 กม.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 ส.ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) จัดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบทางรถไฟ หมู่ 4 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ เชื่อมต่อหมู่ 2 และหมู่ 7 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร, นางขนิษฐา พรเกียรติกุล และนายยิ่งยง แพรกอุดม ส.อบจ.สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ของทาง อบจ.สมุทรสาคร เป็นผู้ชี้แจงโครงการ มีตัวแทนจากครัวเรือนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมเกือบ 100 คน

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงาน อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดกับทางรถไฟกับถนน ณ กระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมติที่ประชุม มีทั้งให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร ปรับแนวถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนโลคัลโรด (Local Road) สายบ้านแหลม – แม่กลอง ที่ กม.2+328 – กม. 6+854 อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จากที่ขออนุญาตการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้ เดิมเป็นการก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ 2 ด้าน พร้อมติดตั้งเครื่องกั้น (Barrier) และรั้วไวร์เมช (Wire Mesh) เพื่อแก้ไขปัญหาทางลักผ่านตลอดแนวเส้นทางดังกล่าว โดยหากไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้พร้อมกัน ทั้ง 2 ด้าน ก็อนุโลมดำเนินการก่อสร้างถนนโลคัลโรดเลียบทางรถไฟฝั่งท่าจีนก่อนในระยะแรก ส่วนระยะต่อไปให้ดำเนินการอีกด้านที่เหลือให้แล้วเสร็จ

รวมถึงให้ทาง อบจ.สมุทรสาคร จัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินการก่อสร้างถนนโลคัลโรดเลียบทางรถไฟทั้ง 2 ด้าน พร้อมระบุระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบในการติดตามการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพ และ ให้ อบจ.สมุทรสาคร และ รฟท. พิจารณาดำเนินการตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและรายละเอียดในการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามระเบียบของ รฟท. ต่อไป

ขณะที่นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร ก็กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ เดิมเป็นถนนผิวจราจรลูกรัง ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำ สภาพเป็นหลุมบ่อ บางช่วงมีน้ำท่วมขัง ทาง อบจ.สมุทรสาคร จึงเห็นสมควรที่จะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาเป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนสัญจรอย่างสะดวก ปลอดภัย และก่อสร้างรางระบายน้ำดาดคอนกรีต เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์

พร้อมติดตั้งรางกัน (Guard Rail) เพื่อความปลอดภัยของรถไฟและผู้ใช้ถนนสัญจรทางรถยนต์ โดยโครงการฯ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและรางระบายน้ำดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ที่ กม.2 + 328 – กม.2 + 863 (ตาม กม.รถไฟ) ระยะทาง 535 เมตร ส่วนช่วงที่ 2 คือก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ที่ กม. 2 + 863 – กม.6 + 884 (ตาม กม.รถไฟ) ระยะทาง 4,040 เมตร รวมระยะทางยาว 4,575 เมตร ทั้ง 2 ช่วงติดตั้งรางกัน ยาว 4,538 เมตร

ทางด้านชาวบ้าน ได้แสดงความคิดเห็นในเวทีหลาย ๆ เรื่อง เช่น เรื่องการสืบค้นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเดิมก่อนที่จะตกเป็นของการรถไฟ ซึ่งที่ดินบางช่วงบางตอนนั้น เป็นของชาวบ้านมาก่อนโดยมีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครอง แต่ทางการรถไฟมาขอให้ประชาชนยกให้เพื่อจัดสรรเป็นเส้นทางรถไฟ ดังนั้นหากจะมีการก่อสร้างจริง ก็ขอให้คำนึงถึงสิทธิ์และประโยชน์รวมถึงความสะดวกที่ประชาชนเจ้าของที่ดินเดิมควรจะได้รับจากการรถไฟด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของผลกระทบที่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้านที่ยังไม่ได้ก่อสร้างจะได้รับจากการเดินทางเข้าออก ซึ่งทาง อบจ.สมุทรสาคร ก็ได้วางแนวทางในการแก้ไขไว้ให้แล้ว

สำหรับผลสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟฯ ในครั้งนี้ ประชาชนทุกคนเห็นด้วย และอยากให้มีการก่อสร้างโดยเร็ว แต่ในส่วนของ อบจ.สมุทรสาคร นั้น จะดำเนินการก่อสร้างได้ก็ต่อเมื่อเสนอแบบและผลจากการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบที่มีต่อพี่น้องประชาชนให้ รฟท. และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ได้รับทราบ ซึ่งถ้าอนุมัติก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที เพราะมีงบประมาณพร้อมอยู่แล้ว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *