ปัจฉิมนิเทศโครงการ “ถนนสวนส้ม” ชาวบ้านวอนเพิ่มจุดกลับรถ

ทางหลวงชนบท จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 (ถนนสวนส้ม) ชาวบ้านให้ข้อเสนอแนะ ทั้งเรื่องเพิ่มจุดกลับรถ การเปิดสัญญาณไฟจราจร ผลกระทบต่อวิถีชีวิตหลังโครงการแล้วเสร็จ

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 พ.ย. ที่ห้องประชุมโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจออกแบบถนนสาย สค.2037 แยก ทล.35 – บ.บางยาง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายจิรานุวัฒน์ จันทร์จร ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบทางในชนบท สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนเข้าร่วมการประชุม

นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันการสัญจรโดยรอบถนนสาย สค.2037 หรือถนนสวนส้ม มีความหนาแน่น การจราจรติดขัด จำนวนช่องจราจรไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณจราจรโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน กรมทางหลวงชนบท จึงดำเนินการสำรวจและออกแบบเพื่อที่จะปรับปรุงจำนวนช่องจราจรของถนนดังกล่าวให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในปัจจุบัน ตลอดจนเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม แบ่งเบาปริมาณจราจรของถนนสายหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โดยว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบในครั้งนี้ โดยมีจุดเริ่มตันโครงการบริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 35 (ถ.พระราม 2) บริเวณกิโลเมตรที่ 35+200 จากนั้นแนวถนนด้านซ้ายทางจะเลียบคลองชลประทานหรือคลองคันผนัง และไปสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองดำเนินสะดวก (เชิงสะพานดำเนินสะดวก 2) ระยะทางรวม 12.808 กิโลเมตร

ในการดำเนินงาน กรมทางหลวชนบท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โครงการ ทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมากรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการจัดประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือ การปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2563 และการประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2563

สำหรับการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 หรือปัจฉิมนิเทศโครงการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษา แนวสายทาง และรูปแบบโครงการที่เหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อจะได้นำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงแก้ไขแนวสายทางและรูปแบบการพัฒนาของโครงการที่เหมาะสม ตลอดจนเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการนำไปใช้ในการดำเนินการก่อสร้างของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาให้มีสัญญาณไฟจราจร และปรับปรุงแยกบ้านยกกระบัตร, เพิ่มจุดกลับรถขนาดเล็ก ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรในพื้นที่ รวมถึงบริเวณวัด หรือ รพ.สต., การเพิ่มจุดข้ามเกาะกลางถนน สำหรับชาวบ้าน หรือพระสงฆ์เวลาบิณฑบาต, ให้สัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกนิคม เปิด-ปิด เป็นช่วงเวลา, เรื่องท่อระบายน้ำลอดใต้ถนนที่จะเข้าสวนเกษตร, เพิ่มจุดกลับรถระหว่างแยก สค.3011 (ถนนบ้านแพ้ว-กระทุ่มแบน) กับสะพานดำเนินสะดวก 2 เนื่องจากรถบรรทุกไม่สามารถลอดใต้สะพานได้, ให้เว้นฟุตบาทเปิดทางเข้าบริเวณที่ดินของชาวบ้าน และให้ดูเรื่องผลกระทบต่อวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความแออัดของชุมชน หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *