เทศบาลนครสมุทรสาคร-ชาวตลาดกลางกุ้งฯ ร่วมล้างพื้นที่ก่อนทำบุญใหญ่เปิดตลาด

เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับชาวตลาดกลางกุ้งฯ ล้างพื้นที่ทำความสะอาดรอทำบุญใหญ่เปิดตลาด 28 ก.พ. นี้

วันนี้ (27 ก.พ. 64) เวลา 10.00 น. ที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้มีการทำความสะอาดใหญ่อีกครั้ง ก่อนที่จะมีพิธีทำบุญใหญ่ในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ (28 ก.พ.) และเปิดค้าขายตามปกติในวันถัดไป โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรสาคร นำรถน้ำดับเพลิง 2 คัน ฉีดพ่นน้ำยาคลอรีนทั่วพื้นที่ตลาดกลางกุ้งฯ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ร่วมกับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ช่วยกันกวาดล้างทำความสะอาด

สำหรับตลาดกลางกุ้งฯ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เคยมีคำสั่งห้ามซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดกลางกุ้งฯ ตั้งแต่ 19 ธ.ค. 63 จนถึง 28 ก.พ. 64 และให้ปรับปรุงทั้งในส่วนตลาดและที่พักอาศัยนั้น ขณะนี้ทางเจ้าของแพกุ้ง-แพปลา และผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ได้ร่วมกันปรับปรุงตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ แล้ว ต่อมาคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นว่า ในวันที่ 1 มี.ค. นี้ สมควรที่จะมีคำสั่งให้ตลาดกลางกุ้งกลับมาค้าขายได้ตามปกติ แต่ก็จะต้องมีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ   เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลภายนอกจังหวัดสมุทรสาคร ด้านความปลอดภัยของตลาดกลางกุ้งฯ  

สำหรับในตลาดกลางกุ้งฯ ส่วนพื้นที่ของตลาด มีมาตรการที่ต้องปฏิบัติ อาทิ กำหนดทางเข้าออกที่ชัดเจน มีการคัดกรองทุกคนที่เข้าไปใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล-แผงค้า-โต๊ะและที่นั่ง/ยืนสำหรับการซื้อสินค้าและชำระเงินอย่างน้อย 1-2 เมตร มีที่ล้างมือ มีการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ตลาด-บริเวณที่ให้บริการแผงจำหน่ายอาหารสดหรือแผงชำแหละเนื้อสัตว์สด ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อประจำทุกวัน และล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดประจำตลาดและบริการเป็นช่วงเวลา การจัดสภาพแวดล้อมในตลาดต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม มีมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ กำหนดระยะเวลาในการซื้อขายให้กับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมที่ให้บริการในตลาดโดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยง และมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ผู้ค้าและผู้ปฏิบัติงานในตลาด เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ให้หยุดขายและไปพบแพทย์ทันที ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน หลังออกจากห้องส้วม และหลังสัมผัสสิ่งสกปรก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร การแสดงป้ายราคาสินค้ามีอุปกรณ์หรือถาดสำหรับรับเงิน จัดทำระบบชำระเงินออนไลน์ เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและทำความสะอาดต้องสวมถุงมือยาง-ผ้ายางกันเปื้อน-รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็งและใช้คีมคีบด้ามยาวคีบขยะและใส่ถุงขยะปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวันให้อาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

ทางด้านผู้ซื้อหรือผู้บริโภค สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร และวางแผนในการซื้อสินค้าเพื่อความรวดเร็วและลดระยะเวลาที่ใช้บริการตลาด ขณะที่มาตรการเสริมเพื่อการป้องกันคือ มีระบบการสั่งซื้อและระบบการชำระเงินออนไลน์ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 และมีมาตรการลดปริมาณขยะและลดการสัมผัส ส่วนที่พักอาศัย ก็จะต้องเช่าพักอาศัยกันอย่างไม่แออัด มีการรื้อถอนสิ่งต่อเติมที่ไม่ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดอันตราย และการออกมาตรการบังคับใช้ตามหลักสุขอนามัย เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *