เปิดรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. 22 ตำบล จ.สมุทรสาคร

สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร เผยรายชื่อผู้สมัครนายก อบต. ทั้ง 22 แห่งของ จ.สมุทรสาคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน พบส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเก่า

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. ทั้ง 22 แห่งของ จ.สมุทรสาคร ซึ่งได้เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. รวมทั้งสิ้น 50 ราย สำหรับสนามเลือกตั้งที่น่าสนใจ อาทิ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ที่ อบต.บางโทรัด มีผู้สมัครถึง 5 คน ได้แก่ นายกู้เกียรติ ดิษแพ, น.ส.พจนารถ รักประเทศ, นายสิทธิพงษ์ สวัสดี, นางกมลทิพย์ นิลโนรี และนายนัฏฐพล ทองกี่ ขณะที่ อบต.ท่าทราย ก็มีผู้สมัครมากถึง 5 คนเช่นกัน ได้แก่ นางกุหลาบ ศรีนวลจันทร์, น.ส.พิมลลักษณ์ ขวัญเต่า, นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร, นายธงชัย แก้วตระกูลโชติ และนายภูดิส แก้วตระกูลโชติ

ส่วนอำเภอกระทุ่มแบน สนามเลือกตั้งที่น่าสนใจ มีทั้ง อบต.บางยาง ซึ่งมีผู้สมัครลงแข่ง 3 คน ได้แก่ นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์ อดีตนายก อบต.บางยาง ลงป้องกันตำแหน่งนายกฯ กับนายพิษณุ สำรวยรื่น อดีตกำนันตำบลบางยาง และนายอนนท์ ปฐมเอม อดีตผู้สมัคร ส.อบจ.สมุทรสาคร รวมถึง อบต.ท่าเสา มีผู้สมัครลงแข่งขัน 4 คน ได้แก่ นายวันชัย จันทร์เกษม อดีตนายก อบต.ท่าเสา ลงเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกฯ อีกหนึ่งสมัย พบกับ นายประวิทย์ เอี้ยงชะอุ่ม, นายเฉลียว คำอุบล และนายชนะ เข่งขยัน

และอำเภอบ้านแพ้ว สนามเลือกตั้ง อบต.อำแพง เป็นการพบกันระหว่างอดีตนายกฯ นายสมาน ชุ่มเพี้ยน กับอดีตรองนายกฯ นายธานี อ้อมน้อย และ อบต.บ้านแพ้ว น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ บุตรสาวของนายวิลาศ สุริวงษ์ อดีตรองนายก อบจ.สมุทรสาคร ผู้ล่วงลับ ต้องแข่งกับนายธนเสฎฐ์ กิติธนานิโรจน์

ในส่วนสนามเลือกตั้ง อบต. ที่มีผู้สมัครนายกฯ เพียงรายเดียว มีจำนวนทั้งหมด 7 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้แก่ อบต.นาโคก นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์ หรือ นายกป๋อม, อบต.โคกขาม นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง หรือ นายกโป้ง, อบต.บ้านเกาะ นายสุชีพ คงศีล ส่วนอำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ อบต.ท่าไม้ นายอรุณ มาพิทักษ์ อดีตกำนันตำบลท่าไม้ และอดีตประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ อบต.หลักสาม นายเผอิญ ศรีนิเวศน์ หรือ กำนันเอิญ, อบต.เจ็ดริ้ว นายประเทือง กลับบ้านเกาะ, อบต.สวนส้ม นายประยงค์ นอบน้อม หรือ นายกช้าง

ซึ่งเกือบทั้งหมดล้วนเป็นอดีตนายก อบต. ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นนายกฯ อีกสมัย ยกเว้น อบต.ท่าไม้ ที่นายอรุณ มาพิทักษ์ ลงสมัครแทนนายบุญเลิศ มาพิทักษ์ อดีตนายก อบต.ท่าไม้ ผู้เป็นอา ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แล้วต้องได้คะแนนไม่น้อยว่าคะแนนไม่ประสงค์เลือกผู้ใดด้วย

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. จังหวัดสมุทรสาคร

อบต.บ้านบ่อ : หมายเลข 1 นายนิพล สาธร / หมายเลข 2 นายไชยา กังรวมบุตร

อบต.บางโทรัด : หมายเลข 1 นายกู้เกียรติ ดิษแพ / หมายเลข 2 น.ส.พจนารถ รักประเทศ / หมายเลข 3 นายสิทธิพงษ์ สวัสดี / หมายเลข 4  นางกมลทิพย์ นิลโนรี / หมายเลข 5 นายนัฏฐพล ทองกี่

อบต.กาหลง : หมายเลข 1 นายวิชัย ถีระปราโมทย์ / หมายเลข 2 นางวิลาพร ทรัพย์ศิริ / หมายเลข 3 น.ส.โสภา เตียทะสินธ์

อบต.นาโคก : หมายเลข 1 นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์

อบต.ท่าทราย : หมายเลข 1 นางกุหลาบ ศรีนวลจันทร์ / หมายเลข 2 น.ส.พิมลลักษณ์ ขวัญเต่า / หมายเลข 3นายเรืองฤทธิ์ อุบลไทร / หมายเลข 4 นายธงชัย แก้วตระกูลโชติ / หมายเลข 5 นายภูดิส แก้วตระกูลโชติ

อบต.บางน้ำจืด : หมายเลข 1 นายสุบรรณ มานะวิทยาการ / หมายเลข 2 นายทินกร ดีวงศ์

อบต.พันท้ายนรสิงห์ : หมายเลข 1 นายวัฒนา แตงมณี / หมายเลข 2 น.ส.พัชรี รอดมณี

อบต.โคกขาม : หมายเลข 1 นายอนุสรณ์ สุขรุ่งเรือง

อบต.บ้านเกาะ : หมายเลข 1 นายสุชีพ คงศีล

อบต.บางกระเจ้า : หมายเลข 1 นางศิริลักษณ์ พันธุ์บ้านแหลม / หมายเลข 2 นายสมนึก เกิดบ้านบ่อ / หมายเลข 3 นายกัมพล ทองชิว

อบต.ชัยมงคล : หมายเลข 1 นายทองคำ หลงเปลี่ยว / หมายเลข 2 นายทนงศักดิ์ งามกาละ

อบต.บางยาง :  หมายเลข 1 นายพิษณุ สำรวยรื่น / หมายเลข 2 นายอนนท์ ปฐมเอม / หมายเลข 3 นายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์

อบต.หนองนกไข่ : หมายเลข 1 นายอิทธิพล ปุจฉาการ / หมายเลข 2 นายภูวกฤษ รุ่งทิวากรกิจ / หมายเลข 3 ว่าที่ ร.ต. ชัชวาล เกตุแก้ว

อบต.ท่าเสา : หมายเลข 1 นายประวิทย์ เอี้ยงชะอุ่ม / หมายเลข 2 นายเฉลียว คำอุบล / หมายเลข 3 นายชนะ เข่งขยัน / หมายเลข 4 นายวันชัย จันทร์เกษม

อบต.ท่าไม้ : หมายเลข 1 นายอรุณ มาพิทักษ์

อบต.หลักสาม : หมายเลข 1 นายเผอิญ ศรีนิเวศน์

อบต.หลักสอง : หมายเลข 1 นายจิโรจน์ ทองเต็ม / หมายเลข 2 นายสมเจต รอดกรุง

อบต.เจ็ดริ้ว : หมายเลข 1 นายประเทือง กลับบ้านเกาะ

อบต.คลองตัน : หมายเลข 1 นายเฉลิม เกตุแก้ว / หมายเลข 2 นายชุติเดช สุขสาคร / หมายเลข 3 นายสมควร พรมมาลี

อบต.อำแพง : หมายเลข 1 นายธานี อ้อมน้อย / หมายเลข 2 นายสมาน ชุ่มเพี้ยน

อบต.สวนส้ม : หมายเลข 1 นายประยงค์ นอบน้อม

อบต.บ้านแพ้ว : หมายเลข 1 น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ / หมายเลข 2 นายธนเสฎฐ์ กิติธนานิโรจน์

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *