ชป. ปัจฉิมนิเทศโครงการปรับปรุงระบบชลประทานลุ่มเจ้าพระยาฯ “คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย”

กรมชลประทาน จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทยฯ เพิ่มการระบายน้ำออกสู่ทะเลจาก 52 เป็น 130 ลบ.ม./วินาที

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พ.ค. 65 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประวิน จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา ผู้แทนกรมชลประทาน, นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร, นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมการประชุม

นายประวิน จ่าภา ผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน เล็งเห็นถึงความจำเป็นดำเนินการสำรวจออกแบบโครงการดังกล่าว ซึ่งอยู่ในแผนงานบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยาตอนล่างของกรมชลประทานในแผนงานที่ 4 เพื่อระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด จ.พระนครศรีอยุธยา ออกสู่อ่าวไทยให้ได้มากที่สุด สามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มจาก 52 เป็น 130 ลบ.ม./วินาที ช่วยลดปริมาณระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ 50 เปอร์เซ็นต์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย

อีกทั้งเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ทั้งการบริหารจัดการน้ำหลากที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล และปริมาณน้ำหลากบริเวณด้านเหนือคลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ที่จำเป็นต้องระบายน้ำเข้ามาในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยระบายน้ำทั้งในแนวเหนือ-ใต้ ออกสู่ทะเลร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่เกินกว่าศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

โดยสรุปองค์ประกอบของโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุง/ขุดลอกคลองระบายน้ำ จำนวน 19 คลอง ความยาวรวม 302.93 กิโลเมตร และงานปรับปรุง/ออกแบบอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง จำนวน 26 แห่ง และสะพานรถยนต์ 1 แห่ง ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ

สำหรับการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด รวมถึงเพื่อรับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายอันนำไปสู่การปรับปรุงการออกแบบรายละเอียดของโครงการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและความต้องการในพื้นที่

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *