อบจ.สมุทรสาคร ติวเข้มเยาวชน ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย

อบจ.สมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 66 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เพื่อให้เยาวชนรู้จักคิดตรึกตรองก่อนจะกระทำผิดกฎหมาย รู้จักป้องกันตนเองมิให้กระทำผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย

วันนี้ (6 ก.ย.) เวลา 09.00 น. ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี 66 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร รวมทั้งอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าร่วมจำนวน 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่า เยาวชนอาจจะกระทำความผิดในลักษณะต่าง ๆ หลายรูปแบบ สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความคึกคะนอง การลอกเลียนแบบพฤติกรรมเพื่อน ๆ สภาพครอบครัว ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดให้โทษ โดยเฉพาะการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ โดยจะพบเห็นได้จากข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่ของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะต้องร่วมมือกันให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนรู้กฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนรู้จักคิด รู้จักตรึกตรองก่อนที่จะกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งรู้จักป้องกันตนเองมิให้กระทำผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเมื่อเยาวชนได้กระทำผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว จะต้องได้รับโทษหรือไม่ อย่างไร จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เยาวชนควรรู้ จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *