วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 46 ปี “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร”

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2567 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ได้จัดให้มีพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 46 ปี โดยมี ผศ.ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพรรณพิมล ฉายาจิตชยวัศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร นายพิสิฐ สุวรรณชัย ส.อบจ.สมุทรสาคร ผศ.พิทยา บุญคงเสน อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขต สมุทรสาคร รวมถึงผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีจากทั้ง 3 คณะ (คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์) คณะกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

เริ่มต้นเป็นพิธีบวงสรวงองค์พระพลบดี ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร โดยมี ดร.วิชิต ชี้เชิญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกระบี่กระบองและมวยไทย แห่งสถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้ประกอบพิธีพราหมณ์ ซึ่งภายในพิธีมีการแสดงเพื่อเป็นการบวงสรวงฯ โดยนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การแสดงไหว้ครูมวยไทย การแสดงกีฬาปันจักสีลัต ประเภทปันจักลีลา การแสดงกีฬาวูซู ประเภทยุทธลีลา ฉางฉวน (มวยเหนือ) และหนานเตา (ดาบใต้) การแสดงการต่อสู้ด้วยดาบไทย และการต่อสู้แบบมวยไทยโบราณ จากนั้นเป็นพิธีทำบุญวิทยาเขตสมุทรสาคร โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ นำโดย พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ปิดท้ายด้วยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมการวิทยาเขตสมุทรสาคร จำนวน 4 ราย เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

สำหรับประวัติโดยย่อของ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร” เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เดิมชื่อ “วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” เป็นวิทยาลัยพลศึกษาแห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษาที่ 1  มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ นครปฐม และเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521 โดยใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษา ต่อมาได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่ในที่ตั้งถาวร เลขที่ 137 หมู่ 3 ถนนสมุทรสาคร – โคกขาม ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร มีเนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 จนถึงปัจจุบัน

ต่อมาในปี 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ยกฐานะเป็น “สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร” ตาม พ.ร.บ.สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 3 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ และในปี 2562 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร” ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *