อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย แก่เด็กและเยาวชน

อบจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” นำนักเรียนเข้าชม ศูนย์การเรียนรู้ฯ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เพื่อสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมือง ร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งอย่างสร้างสรรค์

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 9 พ.ค. 2567 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร โดยมี นายประสิทธิ์ จุ่นขจร สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะสมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร รองปลัด อบจ.สมุทรสาคร รักษาการปลัด อบจ.สมุทรสาคร คณะครู และนักเรียนแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วม

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยนั้น จะต้องปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ได้เรียนรู้ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสร้างแนวคิดให้เยาวชนได้แสดงออกถึงกิจกรรมทางการเมืองในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น  

ดังนั้นจึงได้มีการจัดกิจกรรม “การเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย” ขึ้น โดยพานักเรียนที่เป็นเยาวชนแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เข้าศึกษาเรียนรู้และเข้าชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตย ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียนรู้ประวัติศาสตร์ การพัฒนาประชาธิปไตยของไทย เพื่อสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์การเมือง ในบริบทสังคมไทยคู่ขนานไปกับบริบทสังคมโลก และให้เยาวชนมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็งอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกันนี้ยังเพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้และแนวความคิด กลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชุมชน และสถานที่ศึกษาอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *