แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประชุมการมีส่วนร่วม ปชช. พื้นที่ ต.นาโคก จ่อสร้างทางคู่ขนาน ถ.พระราม 2

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานก่อสร้างทางคู่ขนาน ถ.พระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ในพื้นที่ ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ระยะทางราว 2 กม. ด้วยงบประมาณ 35 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างภายในปีนี้

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2567 ที่อาคารอเนกประสงค์ วัดนาโคก ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างทางคู่ขนาน บนทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก-นาโคก ระหว่าง กม.51+850 – กม.53+875 ทางขนาน ด้านขวาทาง โดยมี นายธนสาร สิทธาภา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูล

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นของโครงการก่อสร้างฯ ดังกล่าว เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางหลักที่ผ่านจังหวัดสมุทรสาครลงสู่ภาคใต้ และเป็นแหล่งชุมชนย่านธุรกิจของจังหวัดฯ ระยะทาง 39.215 กม. ปริมาณการจราจรประมาณ 1 แสนคันต่อวัน และสภาพทางขนานเป็นถนนลูกรัง ไม่มีสะพานเชื่อมต่อในสายทาง ผิวทางมีการทรุดตัวไม่รองรับการเติบโตทางสังคม กรมทางหลวงจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางขนาน ขยายเป็น 2 ช่องจราจร ชนิดผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อเพิ่มศักยภาพของสายทาง เพิ่มวิสัยทัศน์ที่ดีในการขับขี่ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ได้รับความสะดวกปลอดภัย รวมทั้งช่วยสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมอย่างเป็นระบบ ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง

โดยรูปแบบการก่อสร้าง ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขยายช่องจราจรทางขนานเป็นชนิดผิวทางแอสฟันท์คอนกรีต 2 ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ พร้อมทั้งก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง วางท่อระบายน้ำ บ่อพัก ก่อสร้างทางเท้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บนถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ในพื้นที่ ต.นาโคก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ระหว่างบริเวณใกล้กับปั๊ม ปตท. กม.52 (กม.51+850) ผ่านคลองนิคม 2 (กม.52+557) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงสมุทรสงคราม และสถานีตรวจสอบน้ำหนักกรมทางหลวง (กม.53+430) ถึงสะพานข้ามคลองเขตเมือง (กม.53+875) สุดเขตจังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 2.025 กม. ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน งบประมาณการก่อสร้าง 35 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเริ่มการก่อสร้างภายในปี 2567

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *