สมุทรสาครจัดงานวันดินโลก น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวงรัชกาลที่ 9”

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานวันดินโลก (World Soil Day) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 5 ธ.ค. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2561 “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทําแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวิโรจน์ ชูช่วย ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร น.ส.เอื้องพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร หมอดินอาสา ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร กล่าวว่า ตามที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร

และในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้จังหวัดสมุทรสาครจัดงานวันดินโลก เพื่อน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสาน พระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ในหัวข้อ “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทําแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ”

การจัดงานในครั้งนี้ กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธ.ค. 2561 ซึ่งกิจกรรมที่จัดในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์ การสาธิตการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และการสาธิตรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดเรียนรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ และตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการช่วยเผยแพร่ ขยายผลในการนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *