“กกต.” เผยรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด – สมุทรสาครสรุปผลเลือกตั้งทุกเขตแล้ว

กกต. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้คะแนน ส.ส. แบ่งเขตสูงสุดทั่วประเทศ สมุทรสาครมี “ทองแดง เบ็ญจะปัก” เขต 1 “สมัคร ป้องวงษ์” เขต 2 “จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ” เขต 3 ทางด้าน กกต.จว.สมุทรสาคร ประกาศผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการครบถ้วน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารรายชื่อผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดรายจังหวัดต่อเขต (อย่างไม่เป็นทางการ) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ที่ผ่านมา โดย จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่ เขต 2 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่ และเขต 3 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ได้เผยแพร่คะแนนเลือกตั้ง ส.ส. สมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยภาพรวมจังหวัด มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 422,983 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 323,781 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 บัตรดี 301,428 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.10 และบัตรเสีย 15,460 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.77 และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 6,893 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.13

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ)

เขตเลือกตั้งที่ 1

หมายเลข 1 นายทองแดง เบ็ญจะปัก พรรคอนาคตใหม่ 29,912 คะแนน (อันดับ 1)

หมายเลข 2 นายนิมิตร ทิพย์จรูญ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 369 คะแนน

*** หมายเลข 3 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ถอนชื่อ ***

หมายเลข 4 น.ส.กาลดาว รักษาธิกรณ์ พรรคประชาภิวัฒน์ 124 คะแนน

หมายเลข 5 นายสนธิญา สวัสดี พรรครวมพลังประชาชาติไทย 626 คะแนน

หมายเลข 6 นายบรรพต อินคชสาร พรรคเสรีรวมไทย 3,758 คะแนน (อันดับ 5)

หมายเลข 7 น.ส.ณฐมน ขุนนุช พรรคเพื่อชาติ 2,557 คะแนน

หมายเลข 8 น.ส.ณัทณิชชา ปรีณาภานนท์ พรรคพลเมืองไทย 119 คะแนน

หมายเลข 9 นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ พรรคภูมิใจไทย 1,162 คะแนน

หมายเลข 10 นางจุรีสิณฑ์ เจริญวดี พรรคพลังธรรมใหม่ 259 คะแนน

หมายเลข 11 นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา 20,546 คะแนน (อันดับ 3)

หมายเลข 12 นายกุลวัชร หงษ์คู พรรคประชาธิปัตย์ 16,073 คะแนน (อันดับ 4)

หมายเลข 13 นายอัคคเดช สุวรรณชัย พรรคพลังประชารัฐ 25,644 คะแนน (อันดับ 2)

หมายเลข 14 น.ส.ปาริชาติ อินธิแสง พรรคไทยศรีวิไลย์ 297 คะแนน

หมายเลข 15 นายภราดร หมุยจินดา พรรคพลังท้องถิ่นไท 102 คะแนน

หมายเลข 16 น.ส.กรรณิการ์ ปวงกิจจา พรรคพลังไทยรักชาติ 124 คะแนน

หมายเลข 17 ว่าที่ ร.ต.อ.ธานี ฤาชัย พรรคประชานิยม 132 คะแนน

หมายเลข 18 นางแพน โพธิ์ย้อย พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 116 คะแนน

หมายเลข 19 ด.ต.ปริญญา ศรีภักดี พรรคพลังชาติไทย 74 คะแนน

หมายเลข 20 นางชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ พรรคประชาชนปฏิรูป 84 คะแนน

หมายเลข 21 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 175 คะแนน

หมายเลข 22 น.ส.หทัยชนก เจริญรัตน์ พรรคไทยรุ่งเรือง 61 คะแนน

หมายเลข 23 น.ส.กนกคัคนางค พงศ์สถาพร พรรคกลาง 179 คะแนน

หมายเลข 24 นายณรงค์รัชช์ เครือวัลย์ พรรคพลังสังคม 28 คะแนน

หมายเลข 25 นายกฤษดา สว่างใจ พรรคภราดรภาพ 102 คะแนน

หมายเลข 26 นายไพศาล เกศจรัสวรรณ ไทรักธรรม 67 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,493 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 102,583 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 บัตรดี 102,690 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.70 และบัตรเสีย 4,706 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.30 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,187 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2

เขตเลือกตั้งที่ 2

หมายเลข 1 นายทิวา ขำศิริ พรรคไทยศรีวิไลย์ 725 คะแนน

หมายเลข 2 นายอภิชาต โพธิ์ถนอม พรรคชาติไทยพัฒนา 14,997 คะแนน (อันดับ 3)

หมายเลข 3 นายณัฐภัทร์ พูลสวัสดิ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 321 คะแนน

หมายเลข 4 นายกชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล พรรคประชาภิวัฒน์ 212 คะแนน

หมายเลข 5 นายสรยุทธ ปลื้มถนอม พรรคพลเมืองไทย 750 คะแนน

หมายเลข 6 นายสมศักดิ์ รัตนศรีอำไพพงศ์ พลังท้องถิ่นไท 746 คะแนน

หมายเลข 7 นายณัฑฐภณ ฉิมอินทร์ พรรคเสรีรวมไทย 4,082 คะแนน

หมายเลข 8 นายธานี ฉ่ำคร้าม พรรคเพื่อชาติ 5,719 คะแนน (อันดับ 5)

หมายเลข 9 นายกันต์กวี ทับสุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย 1,463 คะแนน

หมายเลข 10 นางอมรทิพย์ ศรีกลั่น พรรคภูมิใจไทย 1,129 คะแนน

หมายเลข 11 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พรรคประชาธิปัตย์ 10,652 คะแนน (อันดับ 4)

*** หมายเลข 12 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ถอนชื่อ ***

หมายเลข 13 นายมาโนช เอี่ยมประเสริฐ พรรคพลังประชารัฐ 16,758 คะแนน (อันดับ 2)

หมายเลข 14 นายสมัคร ป้องวงษ์ พรรคอนาคตใหม่ 36,738 คะแนน (อันดับ 1)

หมายเลข 15 ร.ต.ต.ทวี เมืองน้อย พรรคประชานิยม 426 คะแนน

หมายเลข 16 นายมรกต เจริญรัตน์ พรรคไทยรุ่งเรือง 59 คะแนน

หมายเลข 17 นายนรินทร์ ป้อมน้อย พรรคพลังชาติไทย 429 คะแนน

หมายเลข 18 นายประยุทธ สุดาแก้ว พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 114 คะแนน

หมายเลข 19 นายธนพล นาวีสาคร พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 109 คะแนน

หมายเลข 20 นางกิ่งแก้ว สิขัณฑกสมิต พรรคพลังไทสร้างชาติ 68 คะแนน

หมายเลข 21 นายภูมินทร์ ศรีศักดา พรรคพลังสังคม 132 คะแนน

หมายเลข 22 นางสาคร หม่องคะ พรรคไทรักธรรม 134 คะแนน

หมายเลข 23 นางสาวมานิตา เกิดโพธิ์ชา พรรคภราดรภาพ 140 คะแนน                  

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 138,531 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 103,341 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 บัตรดี 95,903 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93 และบัตรเสีย 5,077 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.91 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,361 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.28

เขตเลือกตั้งที่ 3

หมายเลข 1 น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ พรรคพลังประชารัฐ 25,323 คะแนน (อันดับ 1)

หมายเลข 2 นายเอนก กุลกรรณ์ พรรคเสรีรวมไทย 2,320 คะแนน

หมายเลข 3 พล.ต.ก้องไทย ทะสดวก พรรคพลังธรรมใหม่ 637 คะแนน

หมายเลข 4 นายปัญญา ชวนบุญ พรรคชาติไทยพัฒนา 23,671 คะแนน (อันดับ 2)

หมายเลข 5 นางปรียานุช ทรงประกอบ พรรคเพื่อชาติ 1,467 คะแนน

หมายเลข 6 นายไพฑูรย์ หิรัญการ พรรคอนาคตใหม่ 17,309 คะแนน (อันดับ 3)

หมายเลข 7 น.ส.ณิฐชานันท์ อภิธนวัชญ์ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย 303 คะแนน

หมายเลข 8 พ.ต.อ.วิเลข ศรีนิเวศน์ พรรคเพื่อไทย 14,516 คะแนน (อันดับ 4)

หมายเลข 9 นายบุญเลื่อน คงเพ็ชร พรรคพลเมืองไทย 1,436 คะแนน

หมายเลข 10 นายนิติรัฐ สุนทรวร พรรคประชาธิปัตย์ 11,823 คะแนน (อันดับ 5)

หมายเลข 11 น.ส.ณัฐจิราภา อินหอม พรรคประชาภิวัฒน์ 233 คะแนน

หมายเลข 12 น.ส.วาสนา ทรัพย์ธำรง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 343 คะแนน

หมายเลข 13 นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์ พรรคภูมิใจไทย 928 คะแนน

หมายเลข 14 นายธนภณ พรมพา พรรคไทยศรีวิไลย์ 293 คะแนน

หมายเลข 15 นายจำลอง หมุยจินดา พรรคพลังท้องถิ่นไท 85 คะแนน

หมายเลข 16 ร.ต.ต.สุมิตร อั๋นประเสริฐ พรรคประชานิยม 183 คะแนน

หมายเลข 17 น.ส.พรพรรณ สมบูรณ์ พรรคพลังไทยรักชาติ 97 คะแนน

หมายเลข 18 น.ส.พรนภา อ้นลำพูน พรรคประชาไทย 95 คะแนน

หมายเลข 19 นายพีรภาส พิศอาด พรรคประชาชนปฏิรูป 93 คะแนน

หมายเลข 20 นายนาวี เทียนมณี พรรคพลังชาติไทย 119 คะแนน

หมายเลข 21 นายเมธี ปิ่นทอง พรรคไทยรุ่งเรือง 289 คะแนน

หมายเลข 22 น.ส.สาวิตรี สธนกุล พรรคครูไทยเพื่อประชาชน 122 คะแนน

หมายเลข 23 นายสมชาย เทพสุวรรณ พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 689 คะแนน

หมายเลข 24 นายกฤษดา รอดธานี พรรคพลังสังคม 194 คะแนน

หมายเลข 25 นายสุทิน เพิ่มพูล พรรคภาคีเครือข่ายไทย 57 คะแนน

หมายเลข 26 นายเอกชัย แหยมอุบล พรรคภราดรภาพ 42 คะแนน

หมายเลข 27 นางสาวกาญจนา เกตุใจ พรรคไทรักธรรม 168 คะแนน

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 143,959 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 110,857 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 บัตรดี 102,835 ใบ คิดเป็นร้อยละ 92.76 และบัตรเสีย 5,677 ใบ คิดเป็นร้อยละ 5.12 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,345 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.11

ทองแดง เบ็ญจะปัก – สมัคร ป้องวงษ์ – จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

One Reply to ““กกต.” เผยรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุด – สมุทรสาครสรุปผลเลือกตั้งทุกเขตแล้ว”

  1. คุณทองแดง คุณอย่าทรยศประชาชนทีเลือกคุณมานะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *