ส่อง “พรรคเล็ก” ในสนามเลือกตั้งสมุทรสาคร หลังได้เก้าอี้ ส.ส. บัญชีรายชื่อ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 149 คน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งจากการที่ กกต. ใช้วิธีคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ตามสูตรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทำให้มีจำนวนพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 26 พรรค

โดยเปิดทางให้พรรคการเมืองขนาดเล็ก ที่มีคะแนนไม่ถึงจำนวน ส.ส. พึงมีได้ คือ 71,168.5141 คะแนน ได้จำนวนเก้าอี้ ส.ส. พรรคละ 1 คน จากบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 เป็นจำนวน 11 พรรค

ประกอบด้วย พรรคประชาภิวัฒน์, พรรคไทยศรีวิไลย์, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคครูไทยเพื่อประชาชน, พรรคประชานิยม, พรรคประชาธรรมไทย, พรรคประชาชนปฎิรูป, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่, พรรคพลังธรรมใหม่ และพรรคไทรักธรรม

ในบรรดาพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกล่าวนี้ มี 8 พรรคที่ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งใน จ.สมุทรสาคร ด้วย

“สาครออนไลน์” ได้รวบรวมรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง จ.สมุทรสาคร จาก 8 พรรคการเมืองดังกล่าว รวมถึงคะแนนที่ได้รับ และคิดจำนวนเปอร์เซ็นต์จากคะแนนรวมทั้งประเทศ

พรรคประชาภิวัฒน์นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.กาลดาว รักษาธิกรณ์ 124 คะแนน, เขต 2 นายกชอินทร์ เจริญกิจเวชสกุล 212 คะแนน และเขต 3 น.ส.ณัฐจิราภา อินหอม 233 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 569 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 68,973 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 0.824 เปอร์เซ็นต์

พรรคไทยศรีวิไลย์ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.ปาริชาติ อินธิแสง 297 คะแนน, เขต 2 นายทิวา ขำศิริ 725 คะแนน และเขต 3 นายธนภณ พรมพา 293 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 1,315 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 60,354 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 2.178 เปอร์เซ็นต์

พรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นายยุทธศิลป์ มณีไพโรจน์ 175 คะแนน, เขต 2 นายธนพล นาวีสาคร 109 คะแนน และเขต 3 น.ส.สาวิตรี สธนกุล 122 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 406 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 56,308 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสคร 0.721 เปอร์เซ็นต์

พรรคประชานิยม พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนง หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 ว่าที่ ร.ต.อ.ธานี ฤาชัย 132 คะแนน, เขต 2 ร.ต.ต.ทวี เมืองน้อย 426 คะแนน และเขต 3 ร.ต.ต.สุมิตร อั๋นประเสริฐ 183 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 741 คะแนน  

คะแนนรวมทั้งประเทศ 56,215 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 1.318 เปอร์เซ็นต์

พรรคประชาชนปฏิรูป นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นางชลัยรัตน์ เกรียงไกรลิบ 84 คะแนน และเขต 3 นายพีรภาส พิศอาด 93 คะแนน รวมทั้ง 2 เขต 177 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 45,374 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 0.390 เปอร์เซ็นต์

พรรคพลเมืองไทย น.ส.ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์ รักษาการหัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ปัจจุบันเป็นเลขาธิการพรรค ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 น.ส.ณัทณิชชา ปรีณาภานนท์ 119 คะแนน, เขต 2 นายสรยุทธ ปลื้มถนอม 750 คะแนน และเขต 3 นายบุญเลื่อน คงเพ็ชร 1,436 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 2,305 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 44,961 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 5.126 เปอร์เซ็นต์

พรรคพลังธรรมใหม่ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นางจุรีสิณฑ์ เจริญวดี 259 คะแนน และเขต 3 พล.ต.ก้องไทย ทะสะดวก 637 คะแนน รวมทั้ง 2 เขต 896 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 34,924 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 2.565 เปอร์เซ็นต์

พรรคไทยรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรค และ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ได้ส่งผู้สมัคร ส.ส. สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขต 1 นายไพศาล เกศจรัสวรรณ 67 คะแนน, เขต 2 นางสาคร หม่องคะ 134 คะแนน และเขต 3 น.ส.กาญจนา เกตุใจ 168 คะแนน รวมทั้ง 3 เขต 369 คะแนน

คะแนนรวมทั้งประเทศ 33,754 คะแนน มีคะแนนจากสมุทรสาคร 0.010 เปอร์เซ็นต์

แม้ขณะนี้ จะมีหลายฝ่ายออกมาคัดค้านการใช้สูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อของ กกต. ครั้งนี้ ว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 91 (4) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 (5) ก็ตาม

แต่จากผลการเลือกตั้งดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การที่ชาวสมุทรสาครโหวตให้แก่พรรคการเมืองขนาดเล็ก ก็สามารถส่งผลต่อการเมืองในระดับชาติได้

– กิตติกร นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *