ว.พ.สมุทรสาคร สู่ “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทำให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลาง วิทยาเขตสมุทรสาคร

นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแวดวงการศึกษา ที่ยกฐานะสถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็น “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” 4 ภูมิภาค 17 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ด้านการกีฬาของประเทศ

หากย้อนไปในอดีตจะพบว่า คนมหาชัยมักจะรู้จักในชื่อ “ว.พ.” เนื่องจากแต่เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2521 เป็นวิทยาลัยพลศึกษา แห่งที่ 13 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่จะขยายการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค

เป็นวิทยาลัยพลศึกษาประจำเขตการศึกษา 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐมและเพชรบุรี เริ่มเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เดิมใช้สถานที่ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมพลศึกษาจำนวน 2 แสนบาท เปิดการสอนเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2521

ต่อมา ได้ที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 117 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา บริเวณถนนสหกรณ์ หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร จึงได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่บนพื้นที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 มาถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาครได้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการสมทบทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎนครปฐม เปิดการเรียนการสอน 1 หลักสูตร คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาการฝึกและการจัดการกีฬา

ต่อมาในปีการศึกษา 2535 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา) และในปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารการกีฬา เพิ่มอีก 1 หลักสูตร

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร หนึ่งในนั้นก็คือ เปาอั๋น-ผศ.ดร.ภิรมย์ อั๋นประเสริฐ คนไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินเกมฟุตบอลโลก 1998 ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี 2541 และเคยดำรงตำแหน่งประธานสถาบันผู้ตัดสินสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาแล้ว

ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร เกิดขึ้นในปี 2545 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ โอนสถานศึกษาในสังกัดกรมพลศึกษา มาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีฐานะเป็นส่วนราชการในสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ก่อนจะตราพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548

5 กุมภาพันธ์ 2548 วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เช่นเดียวกับสถาบันการพลศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ หลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ และเริ่มการเรียน การสอนตามหลักสูตรสถาบันการพลศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เปิดสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์

ก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 กลายเป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลาง วิทยาเขตสมุทรสาคร ปัจจุบันปีการศึกษา 2561 ภาคต้น มีนักศึกษาทุกหลักสูตรรวมทั้งหมด 648 คน และมี ผศ.พิทยา บุญคงเสน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี

ปัจจุบัน จังหวัดสมุทรสาคร มีสถาบันอุดมศึกษารวม 4 แห่ง โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2 ซอย 100 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และ วิทยาลัยสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ ถนนพระราม 2 กม.35 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นอกจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำภาคกลาง วิทยาเขตสมุทรสาครแล้ว ยังมีวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกลุ่มสถาบันวิทยาลัยชุมชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา

เป็นเรื่องน่ายินดีที่สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ ได้พัฒนามาเป็น “มหาวิทยาลัย” ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการกีฬาที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และถือเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียน ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาที่ต้องการ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลถึงกรุงเทพฯ

-เรื่อง : กิตตินันท์ นาคทอง / ภาพ : กิตติกร นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *