สมุทรสาครชง 76 โครงการ ขอเงินกู้ฟื้นฟูหลังโควิด 521.83 ล้าน มีแต่ถนน-ทางเท้า ป้าย LED ก็มา

พบหน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการของบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านแก้ปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูหลังโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาครมี 76 โครงการ รวม 521.83 ล้าน แต่พบล้วนแล้วแต่ปรับปรุงถนน ทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่าง พบทางหลวงชนบท ขอติดจอแอลอีดี 23.63 ล้าน อ้างแนะนำแหล่งท่องเที่ยว

หลังจากที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแผนงานและโครงการภายใต้บัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ รวม 1 ล้านล้านบาท ประกอบด้วย การสาธารณสุข 45,000 ล้านบาท เยียวยา 5.55 แสนล้านบาท กรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เปิดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ มาตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีการเสนอมาแล้วกว่า 6 แสนล้านบาท

โดยเปิดเว็บไซต์ ThaiMe ที่
http://nscr.nesdb.go.th/thaime/ ให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ด่านต่อไปจะเข้าสู่ชั้นคณะอนุกรรมการและกรรมการกลั่นกรอง ในช่วงวันที่ 16-30 มิถุนายน 2563 คาดว่าเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รอบแรกในเดือนกรกฎาคม 2563

“สาครออนไลน์” ตรวจสอบข้อมูลการเสนอโครงการ เฉพาะพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในเว็บไซต์ ThaiMe พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเสนอโครงการไปแล้ว 76 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 521,830,591 บาท

โดยพบว่า กระทรวงมหาดไทยเสนอโครงการมากที่สุด 68 โครงการ รวม 456,793,586 บาท หน่วยรับงบประมาณประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสาคร 39 โครงการ 264,554,200 บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 27 โครงการ 188,699,386 บาท

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มี โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อฟื้นฟูบ่อบาดาลและป้องกัน ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 3 ล้านบาท และกรมการพัฒนาชุมชน มี โครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ 540,000 บาท

รองลงมาคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 โครงการ รวม 55,153,500 บาท ประกอบด้วย กรมชลประทาน 2 โครงการ 40,477,0000 บาท และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 โครงการ 14,676,500 บาท

นอกนั้นเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน 2 โครงการ รวม 3,726,705 บาท การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม 5,000,000 บาท และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 1,156,800 บาท

สำหรับโครงการในจังหวัดสมุทรสาคร ที่เสนอขอวงเงินงบประมาณมากที่สุด ได้แก่ โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 51,220,000 บาท

โดยพบว่าเป็นการปรับปรุงถนนภายในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 40 เส้นทาง โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่มียางพาราเป็นส่วนผสม หนา 5 เซนติเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

รองลงมาคือ โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ปตร. D4 โดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 35,000,000 บาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 3 ลบ.ม./วินาที 4 เครื่อง

และ งานปรับปรุงทางเท้า ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรถนนสาย สาย สค.1018 แยก ทล.4 – บ้านคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงมหาดไทย 23,820,000 บาท

โดยพบว่าเป็นถนนพุทธสาคร รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร แต่ได้เสนอของบประมาณผ่านทางจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากถ้ารองบประมาณประจำปีของกรมทางหลวงชนบท ต้องใช้เวลาอีกนานจึงจะติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างได้ครบ

เป็นที่น่าสังเกตว่า โครงการที่ทางจังหวัดสมุทรสาคร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอรับงบประมาณ ล้วนแล้วแต่เป็นการก่อสร้างปรับปรุงถนน ไหล่ทาง ทางเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร หญ้า ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยถนน

ส่วนหนึ่งเป็นโครงการของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หากจะรองบประมาณประจำปีจะเกิดความล่าช้า จึงได้เสนอของบประมาณผ่านทางจังหวัดสมุทรสาครแทน

แต่โครงการที่มาแปลกมากที่สุด คือ โครงการพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสอดคล้องกับสถานการณ์ตามมาตรการของภาครัฐและประชาสัมพันธ์งานเทศกาลและกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน วงเงินงบประมาณ 23,630,000 บาท

โดยพบว่าเป็นการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความและภาพประกอบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนจอ LED ระบุว่าเป็นป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

นอกจากนี้ยังพบว่ามีการเสนอโครงการติดตั้งป้าย LED ในลักษณะเดียวกัน เช่น โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว (ระบบจอ LED) วงเงินงบประมาณ 6,000,000 บาท

โดยพบว่าเป็นการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ระบบจอ LED Full Color Display Screen สูง 4 เมตร ยาว 8 เมตร บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ติดถนนเศรษฐกิจ 1 รับผิดชอบโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร

ส่วน โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานอำนวยความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เชิงนิเวศและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน รากหญ้า

วงเงินงบประมาณ 5,880,000 บาท พบว่าเป็น “งานติดตั้งป้ายแนะนำแหล่งท่องเที่ยว” ชนิดป้ายข้างทาง ป้ายโอเวอร์เฮด (Over Head) และโอเวอร์แฮงก์ (Over Hang) บนถนนพระราม 2 และถนนเศรษษฐกิจ 1 รับผิดชอบโดย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ขณะเดียวกัน ยังมี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางสายหลักด้วยระบบสังเกตการณ์ ส่งเสริมการบังคับใช้มาตรการความสงบเรียบร้อยของภาครัฐ และช่วยติดตามเส้นทางการระบาดกรณีเกิดโรคติดต่อ วงเงินงบประมาณ 7,300,000 บาท

โดยพบว่าเป็นการ “ติดตั้งกล้องวงจรปิด” บนถนนของกรมทางหลวงชนบท ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน แต่ไม่ระบุว่าเป็นพื้นที่จุดใด รับผิดชอบโดยแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร

ส่วนโครงการที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร วงเงินงบประมาณ 21,166,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยระบบสหกรณ์ (กล้วยไม้) วงเงินงบประมาณ 12,091,500 บาท ที่สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร 400 ราย รับผิดชอบโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีรถไฟมหาชัย วงเงินงบประมาณ 5,000,000 บาท เป็นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตัวอาคารสถานี รวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบ รับผิดชอบโดยงานเดินรถแขวงสมุทรสาคร การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อฟื้นฟูบ่อบาดาลและป้องกัน ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท ทั้งหมด 150 บ่อในพื้นที่ 3 อำเภอ รับผิดชอบโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการปรับปรุงลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ 2,945,000 บาท บริเวณรอบที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ซึ่งมีความชำรุดและยังไม่สามารถรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้ รับผิดชอบโดยอำเภอบ้านแพ้ว

โครงการก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว อำเภอบ้านแพ้ว (BANPHAEO TOURIST INFORMATION CENTER) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว วงเงินงบประมาณ 1,676,100 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการคลิกเดียวเที่ยวสมุทรสาคร วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท และครงการแรลลี่วันเดียวเที่ยวสมุทรสาคร วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท รับผิดชอบโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนแก่ผู้ว่างงาน/ผู้มีรายได้น้อย วงเงินงบประมาณ 1,156,800 บาท ฝีกยกระดับ/ฝึกเสริมทักษะฝีมือ หลักสูตร 18 ชั่วโมง รับผิดชอบโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการพัฒนา “ตลาดรุ่งประชารัฐ วัดท่ากระบือ” วงเงินงบประมาณ 712,000 บาท จัดทำซุ้มทรงไทยไม้เนื้อแข็ง บูธไม้ไผ่จำหน่ายสินค้า และแคร่ไม้ไผ่ที่นั่งรับประทานทานอาหาร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบโดยอำเภอกระทุ่มแบน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประกันสังคม วงเงินงบประมาณ 500,000 บาท จัดอบรมแรงงานอิสระตามมาตรา 40 ต้นแบบเรื่องการดำรงชีวิตวิถีใหม่ จำนวน 8 รุ่น รวม 800 คน รับผิดชอบโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนโครงการที่เสนอวงเงินงบประมาณน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการขุดลอกคลองลำรางช้างสี ยาว 620 เมตร ในพื้นที่หมู่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วงเงินงบประมาณ 226,000 บาท อยู่ในความดูแลของ อบต.หลักสอง

อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ สศช. หากได้รับการอนุมัติ จะประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการอนุมัติในเว็บไซต์ Thai ME ซึ่งประชาชนจะได้แสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการใช้งบประมาณได้อย่างใกล้ชิด

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *