ส่องร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 66 สมุทรสาครมีอะไร?

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ผ่านวาระรับหลักการไปเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมตั้งกรรมาธิการจำนวน 72 คน กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 30 วัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณางบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจจะมีรายการปรับลด รายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับจังหวัดสมุทรสาคร เสนองบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ด้านแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ อยู่ที่ 210,566,900 บาท น้อยกว่าปี 2565 ที่ 218,895,300 บาท หรือลดลง 8,328,400 บาท แบ่งออกเป็นรายจ่ายประจำ 23,639,900 บาท และรายจ่ายลงทุน 186,927,000 บาท

โดยมีทั้งหมด 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 2,947,400 บาท, โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดกาหลง ต.กาหลง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ความยาว 200 เมตร งบประมาณ 32,500,000 บาท

โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 105,308,800 บาท ที่น่าสนใจได้แก่

 • ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สค.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 3423-นิคมบ้านไร่ ต.โคกขาม และ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ผิวจราจรกว้าง 18.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.2 กิโลเมตร 1 สายทาง งบประมาณ 21,080,000 บาท
 • ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ 43,971,000 บาท
 • ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านกระซ้าขาว-บ้านนาเกลือมณีรัตน์ ต.บ้านบ่อ และ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร จำนวน 169 ต้น งบประมาณ 10,560,000 บาท
 • ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านดอนไก่ดี ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ และ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง จำนวน 176 ต้น งบประมาณ 11,026,000 บาท

ส่วนโครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 69,810,700 บาท ที่น่าสนใจได้แก่

 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองดำเนินสะดวก พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดสวนส้ม ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ความยาว 225 เมตร 1 แห่ง งบประมาณ 35,150,000 บาท
 • ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน พร้อมปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดบางพลี ต.บางโทรัด อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ความยาว 200 เมตร 1 แห่ง งบประมาณ 32,640,000 บาท

ด้านงบประมาณรายจ่าย ปี 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 141,506,800 บาท เทศบาลนครสมุทรสาคร 370,473,600 บาท เทศบาลนครอ้อมน้อย 207,044,200 บาท เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 190,442,900 บาท และเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ 55,817,000 บาท ส่วนใหญ่จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป

ที่น่าสนใจ คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร มีการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ งบประมาณ 8,669,000 บาท ส่วนเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ มีการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าคุรุภัณฑ์ ได้แก่ รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน งบประมาณ 5,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากดูงบประมาณรายกระทรวง พบว่าแต่ละกระทรวงมีโครงการที่น่าสนใจ

เริ่มจาก กระทรวงคมนาคม กรมเจ้าท่า ของบค่าจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) งบประมาณ 90,348,700 บาท

กรมทางหลวง พบว่าเป็นการของบประมาณโครงการที่กำลังก่อสร้าง ได้แก่ ทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว (ปี 2564-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 23,635,400 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 595,000,000 บาท โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (ถนนพระราม 2) รวม 2,008,921,800 บาท

นอกจากนี้ ยังมีค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 18,500,000 บาท งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 40,000,000 บาท

ค่าจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบและบูรณะสะพานบนทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม (ระยะที่ 1) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 5,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 25,000,000 บาท

กรมทางหลวงชนบท มีกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 6 สายทาง ได้แก่

 • งานบำรุงถนนสาย สค.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 375 – บ้านโคกวัด (ตอนสมุทรสาคร) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 15,000,000 บาท
 • งานบำรุงถนนสาย สค.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3403 – โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 10,400,000 บาท
 • งานบำรุงถนนสาย สค.2004 แยกทางหลวงหมายเลข 35 – บ้านพันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 32,420,000 บาท
 • งานบำรุงถนนสาย สค.5050 แยกทางหลวงชนบท สค.2037 – บ้านคลองตาขำ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 16,740,000 บาท
 • งานบำรุงถนนสาย สค.5052 แยกทางหลวงชนบท สค.2006 – บ้านหนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 17,150,000 บาท
 • งานบำรุงถนนสาย สค.4016 แยกทางหลวงหมายเลข 3091 – บ้านอำแพง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 11,980,000 บาท

กิจกรรมก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทาง 2 สายทาง ได้แก่

 • ถนนสาย สค.2041 แยก ทล.35 – ชายทะเลบ้านบางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 3.000 กม. 43,240,000 บาท
 • ถนนสาย สค.2020 แยก ทล.35 – บ้านท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 0.750 กม. 23,400,000 บาท

กิจกรรมก่อสร้างโครงข่ายสะพาน ได้แก่ สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ระยะทาง 160 เมตร ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,464,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 56,160,000 บาท

กิจกรรมบริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ถนนสาย สค.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านคลองมะเดื่อ (ถนนพุทธสาคร) อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง 25,000,000 บาท

ต่อด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน มีโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงระบบชลประทานแม่กลองใหญ่ฝั่งซ้าย จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 34,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 78,555,300 บาท

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ได้แก่ ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 8,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองอ้อมตัน จ.สมุทรสาคร งบประมาณ 100,000,000 บาท

กรมประมง มีโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้แก่ เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน พร้อมอุปกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 1 ชุด 1,400,000 บาท

ที่น่าสนใจ คือ กระทรวงมหาดไทย พบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มี 25 โครงการ เริ่มจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำภายในประเทศ จังหวัดสมุทรสาครมี 14 โครงการ ได้แก่

 1. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน ช่วงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน ถึง เคหะชุมชนสมุทรสาคร ความยาว 550 เมตร (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 54,272,900 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 108,790,000 บาท
 2. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ถึงบริเวณคลองกำพร้า ความยาว 290 เมตร (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,279,600 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 59,230,000 บาท
 3. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดเกาะ ความยาว 357 เมตร (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 31,024,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 67,200,000 บาท
 4. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ชุมชนบ้านเกาะ ความยาว 733 เมตร (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 91,914,700 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 163,250,000 บาท
 5. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 3) ไปทางเหนือน้ำ บริเวณชุมชนบ้านพันธุวงษ์ ความยาว 476 เมตร (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 54,265,400 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 108,785,000 บาท
 6. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) พื้นที่ชุมชนบ้านคลองสำโรงขึ้นไปทางเหนือน้ำ ความยาว 500 เมตร (ปี 2564-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 10,515,500 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 108,810,000 บาท
 7. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณวัดใหญ่บ้านบ่อ ความยาว 235 เมตร (ปี 2564-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 4,777,900 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 49,300,000 บาท
 8. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ชุมชนท้องคุ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสา ความยาว 650 เมตร (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 16,170,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 105,000,000 บาท
 9. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณชุมชน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าจีน ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า ความยาว 350 เมตร (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 13,192,300 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
 10. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง ความยาว 425 เมตร (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 14,328,600 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 85,000,000 บาท
 11. เขื่อนป้องกันตลื่งริมคลองสุนัขหอน (ช่วงที่ 1) พื้นที่ชุมชนบ้านบ่อ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ความยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 110,000,000 บาท
 12. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองภาษีเจริญ บริเวณชุมชนบ้านหลักสี่ หมู่ที่ 7 – ชุมชนตลาดเตาอิฐ หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 10,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท
 13. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองอ้อมน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย ความยาวไม่น้อยกว่า 840 เมตร (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 19,200,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 96,000,000 บาท
 14. เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย ความยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 19,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 95,000,000 บาท

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามผังเมือง ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่

 1. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย (ปี 2564-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 21,826,900 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 48,400,000 บาท
 2. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าทราย (ต่อเนื่องโครงการซ่อมแซมชุมชนท่าจีน) (โครงการใหม่ ปี 2566-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 9,014,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 45,070,000 บาท
 3. โครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ชุมชนเมืองกระทุ่มแบน (ปี 2564-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 38,320,300 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 88,520,000 บาท
 4. โครงการปรับภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคพื้นฐานบริเวณตลาดน้ำหลักห้า (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 13,320,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 60,000,000 บาท

โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ค่าควบคุมงาน ประกอบด้วย

 1. ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้า (ปี 2564-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,802,400 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 6,880,800 บาท
 2. ควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 2 (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,336,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 8,340,000 บาท
 3. ควบคุมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 1 (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,568,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 7,840,000 บาท

ค่าก่อสร้างอื่นๆ

 1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ 4 (ปี 2563-2566) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 202,413,300 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 376,000,000 บาท
 2. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางกระเจ้า (ปี 2564-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 18,872,500 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 197,950,000 บาท
 3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก ระยะที่ 2 (ปี 2565-2567) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 53,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท
 4. ก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ 1 (โครงการใหม่ ปี 2566-2568) ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 56,000,000 บาท จากวงเงินทั้งสิ้น 280,000,000 บาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิทยาลัยชุมชน ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารศูนย์วิทยบริการ และ อาคารเรียน คสล.3 ชั้น 55,871,000 บาท

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร เครื่องโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง 1 เครื่อง 5,392,800 บาท

ส่วนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชุดเบาะรองรับอุปกรณ์คานทรงตัว คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตสมุทรสาคร 1 ชุด 1,664,000 บาท

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *