“สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” ซีอีโอใจบุญแห่ง ASIAN มอบ 100 ล.“ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราชฯ”

“สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งในประเทศไทย มอบเงินส่วนตัวในนาม “มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล” เป็นจำนวน 100 ล้านบาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ ด้วยแนวคิดที่ว่า “เมื่อวันนี้เรามีแล้ว พอใช้แล้ว ที่เกินพอก็คืนให้สังคม การที่บริจาคให้ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาตินั้น ผมเห็นว่าในปี 2565 ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” หากทุกครอบครัวมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างจริงจัง ถูกวิธี จะทำให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติอีกทาง อยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันสร้างศูนย์ฯ แห่งนี้ให้สำเร็จ ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่ทราบเรื่องราวดังกล่าว และร่วมอนุโมทนากับการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลในครั้งนี้

สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้บุคลากรทั่วไปมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นศูนย์ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงอายุตามหลักการทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาและผลิตงานวิจัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศต่อไป  โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนคนไทยในเดือนกรกฎาคม 2566 ส่วนการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568 ซึ่งยังขาดงบประมาณก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ทางการการแพทย์อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท


สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ได้ทำการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะก่อนหน้านี้ได้บริจาคให้โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคม อาทิ บริจาคเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง-แม่สาย ของ “อาทิวราห์ คงมาลัย” หรือ “ตูน บอดี้สแลม”

มอบเงิน 5 ล้านบาท ให้กับ “อาจารย์เดชา ศิริภัทร” หมอพื้นบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลทางเลือก โดยใช้กัญชาในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลอดจนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาอนุมัติมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คนละ 10,000 บาท จำนวน 100 ทุน รวมปีละ 1 ล้านบาทอีกด้วย

แต่กว่าที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จ และเดินหน้าบริจาคให้กับหน่วยงาน องค์กร และกิจกรรมเพื่อสังคมในวันนี้ได้ ครอบครัวของสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าขายปลาในตลาด  

 “ก่อนจะก่อร่างสร้างตัวมาได้ เรารู้ว่าความจนมันลำบากอย่างไร แนวคิดในการให้เสมือนการตอบแทนให้กับแผ่นดินในพื้นที่ทำกิน นั่นก็คือ จังหวัดสมุทรสาคร ถิ่นที่ทำให้ ASIAN สร้างรายได้และกิจการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งการแบ่งปันในการมอบความสุขให้กับคนในสังคมอีกด้วย” สมศักดิ์ กล่าว

ปัจจุบัน สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของลูกค้า และแบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ monchou, Hajiko และ Pro รวมถึงธุรกิจแปรรูปทูน่า  และธุรกิจอาหารสัตว์น้ำเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วโลกมูลค่าปีละประมาณกว่าหมื่นล้านบาท

โดยเริ่มจากธุรกิจของครอบครัว ที่ค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลให้กับภัตตาคารและห้องเย็นต่าง ๆ และนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท ภายใต้ชื่อบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปี 2562

บริษัทได้เติบโตขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้ารวม 10 บริษัท ที่จัดตั้งทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หนึ่งในนั้นได้แก่ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาป่น จำหน่ายและส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า และภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเอง 

จากปณิธานในการช่วยเหลือสังคม สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล จึงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารองค์กรแบบยั่งยืน ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทุกมิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนองประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ความยั่งยืนของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ”

และด้วยการดำเนินงาน รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตทางธุรกิจส่งออกสินค้าไปยังทั่วโลกของ ASIAN คุณสมศักดิ์ได้เตรียมการและวางแผนธุรกิจ สร้างบรรดาบุคลากรและสายการผลิตที่ทันสมัย เตรียมความพร้อมนำทัพ ASIAN สู่รายได้ 1.8 หมื่นล้านบาทตามเป้าหมายต่อไป

นี่คือก้าวย่างแห่งการเติบโตในสายงานธุรกิจ เชื่อว่า ความรู้ ความสามารถ และจิตใจที่รักการ “ให้” แก่สังคมผู้ด้อยโอกาส  จะทำให้ธุรกิจของ “สมศักดิ์  อมรรัตนชัยกุล” ได้เติบโตอย่างมั่นคงตลอดไป

– กิตติกร นาคทอง –

==============================

ความคืบหน้า “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ในระยะแรก ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติฯ  จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2566 ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก อาคารผู้ป่วยใน 1 อาคารฟื้นฟูและบำบัด ศูนย์สูงวัยสุขภาพดี  พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัย   ได้แก่ ระบบสระน้ำธาราบำบัดพร้อมเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นกระดูก เครื่องอุปกรณ์ฝึกเดิน รวมถึงระบบควบคุมการล้ม  และเครื่องรักษาอาการปวดข้อและเอ็นด้วยเลเซอร์ชนิดกำลังสูง เป็นต้น

ส่วนการก่อสร้างระยะที่ 2 จะเริ่มดำเนินการในปี 2566 – 2568  ประกอบด้วย อาคารวิจัยและฝึกอบรม อาคารผู้ป่วยใน 2  ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า เน้นการออกแบบเพื่อดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม  ภาวะซึมสับสนเฉียบพลัน ที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยรักษาแบบผู้ป่วยใน เป็นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมสร้างวิทยาการด้านสมองและระบบประสาทแบบองค์รวมและครบวงจร ให้ทัดเทียมกับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับนานาชาติ  รวมถึงจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ซึ่งระยะที่ 2 นี้ ยังขาดงบประมาณอยู่ 2,000  ล้านบาท

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยบริจาคสมทบทุนก่อสร้าง “ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ” และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ได้ที่

ศิริราชมูลนิธิ

  • ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น. : วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  โทร. 0-2414-1414, 0-2419-7658-60
  • รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 2 โซน B ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.30 น.  โทร. 0-2419-2046
  • ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ชั้น G วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30- 16.30 น. (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0-2849-6726

บริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ” (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย) ประเภทออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่บัญชี 901-7-06044-4
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-4-57906-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 063-3-16546-7

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0-2419-7646-8 ในวันและเวลาราชการ   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *