เปิดบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.สมุทรสาคร ณัฐพงษ์มีห้องชุดราคา 2 ล้าน ศิรสิทธิ์ไม่มีหนี้สิน

เป็นประจำที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของ ส.ส. รวม 90 คน ซึ่งนักการเมืองที่มีชื่อเสียง สื่อมวลชนต่างเผยแพร่รายการทรัพย์สินและหนี้สินกันบ้างแล้วพอสมควร

“สาครออนไลน์” เปิดรายการบัญชีทรัพย์สิน ส.ส.สมุทรสาคร ซึ่งเป็น ส.ส. หน้าใหม่มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม อายุ 28 ปี แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 3,097,354.76 บาท ประกอบด้วย เงินสด 250,000 บาท เงินฝาก 709.76 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 5 บัญชี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,200,000 บาท เป็นห้องชุดในจังหวัดนนทบุรี ซื้อเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2561 ยานพาหนะ 600,000 บาท เป็นรถยนต์ฮอนด้า ซีวิค ได้มาเมื่อปี 2562 สิทธิและสัมปทาน 29,145 บาท เป็นเงินสมทบกรณีชราภาพ กองทุนประกันสังคม ปี 2562 และทรัพย์สินอื่น 17,500 บาท เป็นนาฬิกายี่ห้อ Armani มูลค่าประมาณ 7,500 บาท ได้มาเมื่อปี 2557 และเข็มขัดยี่ห้อ Ferragamo มูลค่าประมาณ 10,000 บาท ได้มาเมื่อปี 2558 มีหนี้สินรวม 17,741.60 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 7,085.39 บาท ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี และหนี้สินอื่น 10,656.21 บาท เป็นหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางอาคารชุด

มีรายได้ต่อปีรวม 1,362,720 บาท ประกอบด้วย เงินเดือน เบี้ยประชุม 854,760 บาท และเงินเพิ่ม ส.ส. 507,960 บาท รายจ่ายต่อปีรวม 696,000 บาท รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย ค่าอุปโภค-บริโภค 300,000 บาท ค่าท่องเที่ยว 120,000 บาท เงินบริจาค 36,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 120,000 บาท ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าอุปการะบิดามารดา 120,000 บาท ส่วนข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่ายื่นเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 336,000 บาท

นายศิริโรจน์ ธนิกกุล อายุ 28 ปี แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 2,928,515.17 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 2,109,315.17 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 8 บัญชี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ระบุหมายเหตุว่า พักอาศัยอยู่กับบิดา ยานพาหนะ 819,200 บาท ประกอบด้วย รถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ รีโว่ ได้มาเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2566 มูลค่าประมาณ 750,000 บาท และรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ได้มาเมื่อปี 2560 มูลค่าประมาณ 69,200 บาท มีหนี้สินรวม 50,311.05 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี ของบริษัท อยุธยา แคปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 28,584.73 บาท และบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด จำนวน 21,726.32 บาท

มีรายได้ต่อปีรวม 1,362,720 บาท ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง ส.ส. 854,760 บาท และเงินเพิ่ม ส.ส. 507,960 บาท รายจ่ายต่อปีรวม 294,000 บาท รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 180,000 บาท สมทบกองทุน ส.ส. 42,000 บาท บริจาคพรรคก้าวไกล 360,000 บาท ส่วนรายจ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย ค่าอุปการะบิดา 36,000 บาท ส่วนข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่ายื่นเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 17,301.13 บาท

นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย อายุ 28 ปี แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สินรวม 113,168.28 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 6,083.32 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4 บัญชี สิทธิและสัมปทาน 107,084.96 บาท เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ได้มาเมื่อปี 2548 มูลค่าปัจจุบัน 11,402.15 บาท และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ได้มาเมื่อปี 2550 มูลค่าปัจจุบัน 95,682.81 บาท ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ต่อปีรวม 1,362,720 บาท ประกอบด้วย เงินประจำตำแหน่ง ส.ส. 854,760 บาท และเงินเพิ่ม ส.ส. 507,960 บาท รายจ่ายต่อปีรวม 258,000 บาท รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 180,000 บาท สมทบกองทุน ส.ส. 42,000 บาท และบริจาคพรรคก้าวไกล 36,000 บาท ส่วนข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่ายื่นเงินได้พึงประเมิน ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) – (8) จำนวน 111,600 บาท

สำหรับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความโปร่งใสของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ป้องกันการทุจริตและคัดกรองบุคคลเมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง เป็นมาตรการเสริมในการปราบปรามการทุจริต การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะ

ปัจจุบัน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่ง ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ตุลาการศาลยุติธรรม (ตั้งแต่อธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป) ตุลาการศาลปกครอง (ตั้งแต่อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นขึ้นไป) อัยการ (ตั้งแต่อธิบดีอัยการขึ้นไป) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง และตำแหน่งอื่น ตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ถือว่าเป็นหน้าที่เฉพาะตัวของผู้มีหน้าที่ยื่น หากผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ภายในเวลาที่กำ หนด หรือจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *