รู้จัก “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” กกต. เล็งยกระดับสอดส่องทุจริต

กิตติ จาวรุ่งฤทธิ์

ในรัฐธรรมนูญปี 2560 และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. พ.ศ. 2560 กำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง แทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือ กกต.จว.

เนื่องจากเจตนารมณ์ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ต้องการไม่ให้ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งอาจมีความใกล้ชิดกับ กกต.จว. เข้าครอบงำจนทำให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใส

โดยผู้ตรวจการเลือกตั้ง จะทำงานเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อมูลให้กับ กกต.กลาง พร้อมอำนวยการเลือกตั้งให้เกิดความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดรับสมัครไปแล้วระหว่างวันที่ 13-22 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้มาสมัครจากทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 2,691 คน

“สาครออนไลน์” ได้สัมภาษณ์ นายกิตติ จาวรุ่งฤทธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร (ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร) ถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งหลังจากปิดรับสมัคร

นายกิตติ เปิดเผยว่า จ.สมุทรสาคร มีผู้มาสมัครทั้งสิ้น 28 ราย ถอนตัวไปแล้ว 1 ราย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ประวัติและพฤติการณ์ของผู้สมัคร ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 และส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานศาลยุติธรรม ปปช. ปปท. กรมราชทัณฑ์ กพ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฯลฯ

ซึ่งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการหรือที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในเวลา 5 ปีที่ผ่านมาก่อนการแต่งตั้ง

มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย มีสุขภาพที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณสมบัติอื่น ๆ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ กกต. กําหนด ทั้งยังไม่เป็นผู้มีบุพการีคู่สมรส หรือบุตรเป็นหรือสมัครรับเลือกตั้ง หรือรับเลือกเป็น ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนต่อมา คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และ ผอ.กกต.จว.สมุทรสาคร เป็นกรรมการและเลขานุการ รวม 10 ราย

โดยจะร่วมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ 16 คน ภายในวันที่ 8 – 10 ก.ค. 2561

จากนั้น สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เสนอต่อ กกต.กลาง พิจารณาคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 8 คน ภายในวันที่ 8 ส.ค. 2561

กกต.กลาง จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประชาชนทราบ 15 วัน และจัดส่งประกาศรายชื่อดังกล่าวของแต่ละจังหวัดให้ สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ปิดประกาศ

ระหว่างนี้ประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้าม หรือพฤติการณ์ของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ ผอ.สนง.กกต.จว. ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 วัน ซึ่งวันสุดท้ายคือ 1 ก.ย. 2561

ก่อนที่ กกต. กลาง จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง ระหว่าง 3-7 ก.ย. 2561 โดยจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง 8 ราย เป็นระยะเวลา 5 ปี ต่อไป

นายกิตติ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อมี พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. หรือ ส.ว. จนถึงประกาศผลหรือภายหลังอีกไม่เกิน 60 วัน ให้ กกต. จัดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจังหวัด โดยแบ่งผู้ตรวจการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดเป็นจำนวนระหว่าง 5-8 คน

โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง และการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมถึงมีอำนาจแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง หากไม่ดำเนินการก็จะรายงานไปยัง กกต. กลาง ทราบโดยเร็ว

สำหรับ จ.สมุทรสาคร มี 3 เขตเลือกตั้ง จะมีผู้ตรวจการเลือกตั้งได้จำนวน 5 คน โดยแบ่งบัญชีออกเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัด 2 คน นอกนั้นจะเป็นบุคคลที่มิได้มีภูมิลำเนาในจังหวัด

โดยจะมาจากการจับฉลาก ตามบัญชีกลุ่มจังหวัดแนบท้ายระเบียบ กกต. ว่าด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้ง พ.ศ. 2561 ซึ่ง จ.สมุทรสาคร อยู่ในกลุ่มที่ 2 ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

ทั้งนี้ นายกิตติ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ผู้ตรวจการเลือกตั้งเป็นงานใหญ่พอสมควร ใช้ความรู้ความสามารถอำนวยความยุติธรรมได้เยอะ แต่เนื่องจากระยะเวลาทำงานอันสั้น และมีไม่บ่อยนัก

อีกทั้งระหว่าง 5 ปีที่ได้ขึ้นบัญชี ก็ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะทำงานช่วยเหลือสังคมได้เยอะกว่า จึงมีบางรายขอสละสิทธิ์ไม่เข้าสมัครดังกล่าว

เผยรายชื่อ 28 แคนดิเดท คัดเลือกขึ้นบัญชี “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” สมุทรสาคร

เมื่อดูจากรายชื่อผู้สมัคร ส่วนใหญ่จะเป็นอดีตข้าราชการ บางรายเคยมีประสบการณ์ด้านการอำนวยการเลือกตั้งมาก่อน

อาทิ นายศุภชัย งามสม และนายปฏินันท์ สืบสันติ อดีต กกต.จว.สมุทรสาคร นายพอพล พูลละออ เลขานุการสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสมุทรสาคร

นายนิคม มากรุ่งแจ้ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จ.สมุทรสาคร นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า รองประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร

นางดนุชา พุทธิสมสถิต อดีตนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์ อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเมธ คงฆะ อดีตรองนายก อบต.ท่าทราย นายประทีป เยี่ยมสวัสดิ์ อดีต ผอ.ร.ร.วัดเกตุมดีศรีวราราม

รวมทั้งอดีตนายตำรวจ อย่าง ร.ต.ท.วุฒินันท์ ศิริมูล อดีตรองสารวัตร (ปราบปรามทางน้ำ) สถานีตำรวจน้ำ 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจน้ำ และ พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์ อดีต ผกก.สภ.กระทุ่มแบน

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร

1. นายศุภชัย งามสม
2. นายปฏินันท์ สืบสันติ
3. นายพอพล พูลลออ
4. นายจิระเมศร์ หิรัญศิริวัฒนา
5. นายนิคม มากรุ่งแจ้ง
6. นายสุทัศน์ ตระกูลบางคล้า
7. นางดนุชา พุทธิสมสถิตย์
8. น.ส.วนิชา มาลากุล
9. นายสรยุทธ ปลื้มถนอม
10. ร.ต.ท.วุฒินันท์ ศิริมูล
11. นายสุธรรม ชาญประเสริฐ (ขอถอนการสมัคร)
12. นายณัฐรัตน์ เริงฤทธิกร
13. นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล
14. นายนภาศักดิ์ พูลสวัสดิ์
15. พ.ต.อ.วิเชียร ประทุมรัตน์
16. นายประกอบ จิรานุกุลสวัสดิ์
17. นายพรสวัสดิ์ เพชรแดง
18. นายสมศักดิ์ เชื้อทหาร
19. นายปฏิวัฒน์ อุ่นเมืองอินทร์
20. นายประสงค์ อาจประดิษฐ์
21. นายบูรณะวิทย์ สิทธิศาสตร์
22. นายพุทธดำรงค์ คุณารักษ์
23. นายพศินพจน์ นวลปาน
24. น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์
25. นายจงรักษ์ ขาวบริสุทธิ์
26. นายประทีป เยี่ยมสวัสดิ์
27. นายสุเมธ คงฆะ
28. นายปัญญา แก้วอินทร์

-กิตติกร นาคทอง –

One Reply to “รู้จัก “ผู้ตรวจการเลือกตั้ง” กกต. เล็งยกระดับสอดส่องทุจริต”

  1. ช่วยดูแลกรรมการตรวจการเลือกตั้งจ.มหาสารคามที่รู้ๆมีการทิ้งทวนเอาพ่อของเลขาหน้าห้องคุณสดศรีมาคนหนึ่งดูนามสกุลเดียวกันบอกเลยว่าคนสารคามหมดศรัทธาตั้งแต่ยังไม่ทำงานการไปใช้สิทธิคงจะไม่ถึงเป้าแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *