“ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” แยก “ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์” จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป อนุมัติแผนการนำหุ้นของไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หวังแยกโครงสร้างธุรกิจชัดเจนมากขึ้น คาดออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 90 ล้านหุ้น

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา อนุมัติแผนการนำหุ้นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สัญลักษณ์ TFM โดยจะดำเนินการให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งหุ้นสามัญเดิม ที่เสนอขายโดยบริษัทให้แก่ประชาชน (ไอพีโอ) เป็นครั้งแรก

โดยการนำบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อการลดภาระของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ในการสนับสนุนด้านเงินทุนหรือการช่วยเหลือทางการเงินในระยะยาว และจะมีการแยกโครงสร้างธุรกิจที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การขยายธุรกิจผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ ตามแผนการเข้าจดทะเบียนดังกล่าว ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 820 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1 พันล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเดิมของไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ถืออยู่จำนวนไม่เกิน 19.3 ล้านหุ้น เสนอขายไอพีโอ ภายหลังการขายหุ้น จะทำให้ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มีสัดส่วนการถือหุ้นใน ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จาก 66.9% เหลือ 51%

อย่างไรก็ตาม แผนการเข้าจดทะเบียนของไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิม ที่ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปถืออยู่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหุ้นสามัญของไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยการตัดสินใจในการเข้าทำรายการจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่น สภาวะตลาด ปริมาณความต้องการลงทุนในขณะนั้นอีกด้วย

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. มีมติเสียงข้างมากให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด เป็นจำนวนไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น รวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 5 ล้านหุ้น ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งรวมกันคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ ภายหลังกำรออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามแผนไอพีโอด้วยคะแนนเสียง 98.15%

อนึ่ง สำหรับบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2543 เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 ที่จังหวัดสงขลา ทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานใหญ่ จังหวัดสมุทรสาคร และโรงงานระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *