TTW ยันเติบโต 9 เดือนแรกปี 62 รายได้รวม 4.6 พันล้าน ชี้ยอดขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น

ภาพ : TTW Public Company Limited

“ทีทีดับบลิว” ผู้ผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เผยผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 62 รายได้รวม 4.6 พันล้าน เพิ่มขึ้น 3.8% กำไรสุทธิ 2.19 พันล้าน “วลัยณัฐ” ย้ำเติบโตดีขึ้น หนี้สินต่อทุนเพียง 0.8 เท่า ชูได้รับการประเมิน CGR ระดับดีเลิศ

น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต จำหน่ายให้กับการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2562 เติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน มีรายได้รวม 4,616.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 3.8% ส่วนกำไรสุทธิ 2,193.5 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อน 1.2%

เนื่องจากปัจจัยหลักเป็นผลจากรายได้ของการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากความต้องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจำนวน 22,153.8 ล้านบาท หนี้สิน 9,974.7 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,179.1 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพียง 0.8 เท่า

อีกทั้งได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนา CGR ให้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นไปตามกระแสการลงทุนทั่วโลกที่ได้ความสำเร็จในเรื่องนี้ อันส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ย. นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของ TTW รายงานคำอธิบายผลการดำเนินงานไตรมาสสาม ปี 2562 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ไตรมาสสามปี 2562 มีผลการดำเนินงาน 725.8 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2561 ที่มีผลการดำเนินงาน 807.1 ล้านบาท หรือลดลง 81.3 ล้านบาท

โดยสาระสำคัญคือ รายได้จากการขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น 41.0 ล้านบาท หรือ 2.8% เนื่องจากยอดขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร และราคาขายน้ำประปาที่ปรับขึ้นจากปีก่อน คิดเป็น 25.3 ล้านบาท และยอดขายน้ำประปาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท ส่วนบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด รายได้เพิ่มขึ้น 12.9 ล้านบาท หรือ 2.8% เนื่องจากยอดขายน้ำประปาเพิ่มขึ้น 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 1.3%

โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี (ภาพ : TTW Public Company Limited)

ส่วยรายได้อื่นๆ ลดลง 6.4 ล้านบาท หรือ 40.6% เนื่องจากเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงานลดลง ขณะที่ต้นทุนขายน้ำประปาและการบริการเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท หรือ 3.5% เนื่องจากปริมาณขายเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 11.9 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท ค่าซ่อมแซมเพิ่มขึ้น 1.4 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายงานผลิตอื่นเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาท ส่วนค่าสารเคมีลดลง 0.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 92.5 ล้านบาท หรือ 91.6% เนื่องจากบริษัทย่อยของบริษัทร่วมมียอดขายไฟฟ้าและไอน้ำที่ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 19.8 ล้านบาท หรือ 2.14% เนื่องจากจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืมและจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ครบกำหนด จำนวน 1,500 ล้านบาท ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 26.5 ล้านบาท หรือ 16.7% เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *