“พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์” เปิดเวทีทำ EIA ท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันหล่อลื่น รับเรือขนาด 500 ตันกรอสขึ้นไป

พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จัดประชุมทำ EIA ชาวบ้าน ต.ท่าจีน โครงการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ท่าที่ 5 ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรองรับเรือบรรทุกน้ำมันเครื่องขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสขึ้นไป

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. ที่วัดน้อยนางหงษ์ ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (ท่าที่ 5) โดยมี นายบวร วีนะสกุลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กรและบริหารงานคุณภาพ พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์, นายรังสรรค์ เจียระไน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ผู้แทนส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมในการให้บริการจัดเก็บและจัดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่บริษัทน้ำมันชั้นนำต่าง ๆ โดยมีท่าเทียบเรือเพื่อการขนถ่ายน้ำมัน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้ใช้เป็นท่าเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส แต่ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันการประกอบกิจการขนส่งทางน้ำมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านขนาดของเรือและปริมาณสินค้า ประกอบกับศักยภาพในการขนส่งทางน้ำได้ขยายขีดความสามารถของเรือและท่าเรือเชิงพาณิชย์เพื่อมารองรับและสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการเดินเรือ ได้หันมาใช้เรือที่มีขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสมากขึ้น ทำให้เรือบรรทุกสินค้าที่มีขนาดเล็กมีจำนวนลดลง

กรมเจ้าท่า จึงได้ออก “ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ให้สามารถใช้เทียบเรือขนาดเกินกว่า 500 ตันกรอสได้ พ.ศ. 2563” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ท่าเทียบเรือที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือประเภทการใช้ท่าเทียบเรือที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากใบอนุญาตเดิมให้ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ซึ่งสอดคล้องกับ “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562” ซึ่งได้กำหนดให้โครงการประเภทท่าเทียบเรือที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จากเหตุผลข้างต้น ส่งผลให้ท่าเทียบเรือหลายแห่ง รวมถึง ท่าเทียบเรือของบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ถึงแม้จะเปิดดำเนินการมาแล้วก็ตาม ก็จำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้มอบหมายให้ บริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งเป็นที่มาของการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในวันนี้

สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็นข้อห่วงกังวลของประชาชนต่อโครงการท่าเทียบเรือของบริษัทฯ และนำมาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพิจารณาว่าโครงการจะสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาที่ประชาชนห่วงกังวลได้อย่างไร พร้อมทั้งเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ท่าเทียบเรือหมายเลข 5 ของบริษัท พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์ จำกัด เป็นท่าเทียบเรือเดิมที่เปิดดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เพื่อรองรับรองรับเรือที่ขนส่งน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Lube Base Oil) ท่าเทียบเรือของบริษัทฯ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจากกรมเจ้าท่า ประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

ลักษณะเป็นท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กบนฐานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มีระยะยื่นล่วงล้ำลำน้ำ 28 เมตร ความยาวหน้าท่ารวม 90 เมตร และมีพื้นที่หลังท่าเทียบเรือฯ ส่วนของที่ดินบริษัทฯ ประมาณ 1 ไร่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งทิศใต้ ติดกับด้านหลังวัดหลังศาลประสิทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลท่าจีน ซึ่งเป็นสวนสาธารณะ ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *