“อภิสิทธิ์” นั่ง ปธ.สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาครอีกสมัย

ที่ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีมติเลือก “อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์” นั่งประธานฯ สมัยที่ 2 ปีบริหาร 2565-2567 เผยผลงานที่ผ่านมา นำทีมภาคเอกชนสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2565 ที่ประชุมสามัญประจำปีของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร หนึ่งในวาระสำคัญได้มีการเลือกตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปีบริหาร 2565-2567 โดยในที่ประชุมฯ ได้มีมติเสนอชื่อ นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร อีก 1 สมัย

สำหรับนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ปัจจุบันอายุ 49 ปี เป็นหนึ่งในผู้บริหารบริษัทกลุ่มอนุสรณ์กรู๊ป ธุรกิจห้องเย็นของตระกูลเตชะนิธิสวัสดิ์ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจาก United World College of South East Asia ประเทศสิงคโปร์ ระดับอนุปริญญาสาขาการตลาด Portland Community College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นครั้งแรกในปีบริหาร 2563-2565 เมื่อ 28 ก.พ. 63 กระทั่งได้รับเลือกเป็นสมัยที่ 2 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทยด้วย

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา นายอภิสิทธิ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับทางจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อมาได้ยกระดับเป็น “โรงพยาบาลสนามเหลืองปรีดียาธร” สำหรับผู้ป่วยอาการสีเหลืองที่ต้องใช้ออกซิเจนช่วยหายใจ ผลักดันการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ประสานกับสถานประกอบการเพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในโรงงาน (FAI) รวมถึงจัดหาและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ติดเชื้อหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *