กปภ. จัดโครงการ 130 ปี ก.มหาดไทย อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

การประปาส่วนภูมิภาค เปิด “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” นำ “มิสเตอร์ประปา” 234 สาขา ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง ระหว่าง เม.ย. – มิ.ย. 2565

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565 ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานเปิด “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยมีนายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร รวมถึง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน

นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 เม.ย. 2565 เป็นวันครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ได้ดำเนินภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดรายจ่าย คลายทุกข์ ให้ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการและประโยชน์จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ที่ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

ในการนี้ กปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (มิสเตอร์ประปา) จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ทำงานในรูปแบบ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้คำแนะนำและให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2565 เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการตลอดโครงการ 13,000 ครัวเรือน รวมไปถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในลักษณะประชารัฐในอนาคต

ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *