“พี.เอส.พี. สเปเชียลตี้ส์” อบรมเสริมความรู้การดับเพลิง ผู้นำชุมชน 4 ตำบลของสมุทรสาคร

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมส่งเสริมความรู้สู่สังคมด้านการดับเพลิง ปี 2565 ให้แก่ผู้นำชุมชนใน 4 ตำบลของ จ.สมุทรสาคร ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิง จ.ปราจีนบุรี

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมโครงการ “พี.เอส.พี. ส่งเสริมความรู้สู่สังคมด้านการดับเพลิง ปี 2565” ระหว่างวันที่ 7-8 ต.ค. 2565 ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิง สยามดาษดา เขาใหญ่ อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี โดยมี ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน, นายกฤตกร แซ่เอี๊ยบ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร รวมถึงฝ่ายปกครอง แพทย์ประจำตำบล อสม. และผู้นำชุมชนจาก 4 ตำบลใน จ.สมุทรสาคร ได้แก่ ต.ท่าจีน, ต.บางกระเจ้า, ต.ท่าทราย และ ต.นาดี เข้าร่วมการอบรมภาคทฤษฎี ในเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า และฝึกปฏิบัติด้วยวิธีการใช้อุปกรณ์จริง (ภาคสนาม) โดยวิทยากรของ พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์

นายณรงค์ศักดิ์ เย็นสกุล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลัง วิศวกรรมและความปลอดภัย บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาล มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างยาวนาน บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม 

ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีโครงการ “พี.เอส.พี. ส่งเสริมความรู้สู่สังคมด้านการดับเพลิง ปี 2565” ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนาระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้องให้แก่ชุมชน เพื่อฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรซึ่งเป็นแกนนำสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ สู่ชุมชนในท้องที่ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย อันจะสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้แก่ของชุมชนได้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านอัคคีภัยในชุมชน และสังคมต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *