“ศักดิ์สยาม” สั่งเร่งประมูล มอเตอร์เวย์ “เอกชัย-บ้านแพ้ว” ให้เอกชนร่วมลงทุน O&M 1.4 หมื่น ล.

รมว.คมนาคม สั่งกรมทางหลวง เร่งเดินหน้าให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 ยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในปี 2568

วันนี้ (13 ธ.ค. 65) นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายและสั่งการให้กรมทางหลวง เร่งดำเนินโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน หรือ PPP โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance: O&M) โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 (มอเตอร์เวย์ M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในรูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) แล้วในวันนี้

โครงการนี้ เป็นการให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Gross Cost มีระยะเวลาสัญญา 32 ปี (ก่อสร้าง 2 ปี และ O&M 30 ปี) โดยมีมูลค่าโครงการประมาณ 31,703.01 ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบคือ ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา 30,523.68 ล้านบาท และเงินลงทุนของภาคเอกชน จำนวน 1,179.33 ล้านบาท ประกอบด้วยลงทุนงานระบบตลอดทั้งสายทาง เช่น ระบบเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมการจราจร ระบบโครงข่ายสื่อสาร

พร้อมทั้งให้ภาคเอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) จำนวน 14,027.98 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในกลางปี 2566 และเริ่มก่อสร้างติดตั้งงานระบบช่วงแรกภายในปลายปี 2566 สำหรับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง จะใช้ระบบ M-Flow 100 เปอร์เซ็นต์ เชื่อมต่อกับระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สายพระราม 3-ดาวคะนอง-บางขุนเทียน เป็นไร้รอยต่อ

สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างงานโยธา โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย วงเงินก่อสร้างรวม 10,500 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับโครงข่ายทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 77 ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว วงเงินก่อสร้างรวม 19,700 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุนจากค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทั้ง 2 ข่วง มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันมีความคืบหน้าร้อยละ 10 โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ เปิดให้บริการเต็มรูปแบบตลอดทั้งสายพร้อมงานระบบเก็บเงินค่าผ่านทางได้ในปี 2568

ทั้งนี้ เมื่อโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน-เอกชัย-บ้านแพ้ว แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการ จะส่งผลให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพและปริมณฑล เชื่อมต่อลงสู่ภาคใต้ มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาความแออัดของการจราจรบนถนนพระราม 2 รองรับการคมนาคมและขนส่งสินค้า ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคใต้ ซึ่งมีทรัพยากรด้านแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ต่อเนื่องไปยังภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *