นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เตรียม 18 กิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อสารมวลชนท้องถิ่น เผยเตรียมกิจกรรม CSR เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปีงบ 2566 รวม 18 กิจกรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร นางปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อสารมวลชนท้องถิ่น โดยมี นางสายเพชร จังกาจิตต์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร นายณัฐวุฒิ เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นายประสิทธิ์ จุ่นขจร ส.อบจ.สมุทรสาคร ในฐานะผู้แทนชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วม

โดยสื่อมวลชนทั้งหมดได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จาก ดร.อภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทมโนห์ราอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด รวมทั้งพาสื่อเยี่ยมชมโรงงานฯ เพื่อดูระบบการผลิตของบริษัทฯ จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้ร่วมรับฟัง รายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ของนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พร้อมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมระหว่างชุมชนและผู้ประกอบการ โดยที่ผ่านมานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้ประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอข้อมูลกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง

นางปนัดดา เย็นตระกูล เปิดเผยว่า นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มีผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 102 โรงงาน ก่อให้เกิดการจ้างงาน 25,000 คน โดยสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครมีภารกิจสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้าน CSR กับชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้กำหนดกิจกรรม CSR ไว้จำนวน 18 โครงการ และกิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จำนวน 4 โครงการ เพื่อรองรับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้รับการรับรองสูงขึ้นเป็นระดับ Eco Excellence และพร้อมมุ่งสู่ในระดับ Eco-World Class ในอนาคต  

ทั้งนี้ กิจกรรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ CSR ประจำปีงบประมาณ 2566  จำนวน 18 โครงการ ประกอบด้วย 1. มิติการศึกษาและวัฒนธรรม โครงการวิศวกรน้อย พัฒนาสร้างสรรค์ ค้น คิด นวัตกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 2. มิติการสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ โครงการน้ำพริกอิ่มสุข ร่วมกับชุมชนบ้านบางไผ่เตี้ยและชุมชนบ้านใหม่พัฒนา โดยเป้าหมายคือการสร้างวิสาหกิจชุมชน ที่ยั่งยืน  เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 3. มิติสุขภาพ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กนอ. (CSR Image) โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร่วมกับ อบต.บางกระเจ้า 5. การสร้างการมีส่วนร่วม 4 โครงการคือ โครงการซ้อมแผนฉุกเฉิน โครงการ Eco Green Network โครงการ EIA Monitoring โครงการธงขาวดาวเขียว ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และ 6. กิจกรรมอื่นทั่ว ๆ ไป ตามประเพณี วัฒนธรรม และการช่วยเหลือชุมชน จำนวน 10 กิจกรรม

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *